Wenta njani Kutsi Inkhomo ikhulelwe

© Chris Daly
A Jersey cow with her newborn calf.

Kulima tinkhomo telibisi yintfo lehlala yenteka lapho khona tinkhomo kufanele tihlale titala, tikhicita libisi futsi tiphindze tikhulelwe. Kute ugcine lizinga lelisetulu lemkhicito, lilanga lapho kubhekeke kutsi tinkhomo titale kufanele tingashiyani ngetinyanga letindlula ku13. Ngabe sikhatsi setikhomo kutsi titale sisidze kakhulu, loku kutotsikameta umkhicito welibisi.
Umkhicito welibisi losetulu nekutalwa kwematfole lamanyenti ngemnyaka nguletinye wetintfo letikhombisa kutsi unakekela kahle ifuyo.

Kumitsisa tinkhomo telibisi ngendlela yesilungu

Kute umitsise tinkhomo, inkunzi ingasebentiswa. Kepha uma umhlambi wetinkhomo umncane, kugcina inkunzi kungadula futsi kubange inking. Tingalwa futsi kudzingeke kutsi tihlukaniswe futsi tidliswe. Kungeta kuloko, kusebentisa inkunzi yinye sonkhe siskhatsi kunciphisa kundlondlobala kwelihlobo letinkhomo.
Lokwa kadzeni balimi bebabolekana tinkunzi, kepha loku kungabangela kutsi tifo tentalo, bese kwenta tonkhe tinkhomo tingasatali. Kutalisa ngendlela yesilungu kushiphile kunekusebentisa inkunzi. Kulula kakhulu kufaka ekhatsi kufaka budvodza benkhomo ngesikhatsi lesifanele kute inkhomo imitse.
Loku talisa ngendlela yesilungu kujwayelekile emaplazini lapho kuhlala tinkhomo tekutsengiswa. Kepha ku AI, kutsi inkhomo ivundzile ikulungele kwenta bantfwana kufanele balimi bakwati kuyibona. Futsi kufanele batwati kufaka budvodza benkhomo kahle nangesikhatsi lesikahle. AI iyafundziswa emaclasini latsatsa emalanga lamabili. Lamanye emakhampane ayayitsengisa lobudvodza benkhomo.

Translated by Thandokuhle Motha