Nḓila dza u ita uri Kholomo i ḓi Hwale

© Chris Daly
Zwa ufuwa zwa mafhi ndi mushumo wa tshifhinga tshoṱhe wa uri kholomo dzi fanela uvha dzi tshi khou beba, uri dzi bveledze mafhi dzi dovhe dzi bebe hafhu. Uri dzi kone u ḓivhelwa uri dzone dzi ya bveledza vhukuma, tshifhinga tshine wa tea uvha wo no vha na munwe nwana atshi tei u fhira minwedzi ya 13. Arali tshifhinga tsha u dovha wa ḓi hwala tsha lapfesa zwi ya kwama u ḓala ha mafhi. U bveledza mafhi manzhi na uri hu bebiwe vhana vhanzhi nga nwaha ndi yone tsumbo ya uri bulasi ḽi khou tshimbila zwavhuḓi.

Zwa u Panga vhunna kha Kholomo dza Mafhi

Uri kholomo i ḓi hwale, nga nḓila ya mupo hu vha hu tshi khou ṱoḓea ya munna, naho zwo ralo kha danga ḽine ḽa vha uri ndi ḽituku u dzula na ya tshinna zwi ya ḓura zwi ya ḓisa vhuthada kha u langa. Dzi ya kwata, dzi ṱoḓa u dzula nga tshadzo dzi ya ṱoḓa na u fhiwa zwiḽiwa. U tshi nga engedza, nga u shumisa dza tshinna nthihi tshifhinga tshoṱhe, huya vha na vhuthada kha dzi gene dza hone. Kha maḓuvha akale dza tshinna dzo vha dzi tshi dzula dzi tshi khou gidima na mabulasi, fhedzi zwi ya ḓisa malwadze azwa mbebo. Ndi nga mulandu wa hezwi vha tshi bveledza zwa u tou panga vhunna kha mufumakadzi uri i kone u ḓi hwala.
Hezwi a zwi duri u fana na u dzula na ya tshinna. Ndi kuitele kwo leluwaho kune kwa vha ku tshi khou amba nga ha u panga semen ya munna ine yavha i tshi khou tshila kha ya tsadzi nga tshifhinga tsho teaho, u tshi khou tevhedza dzi gene dzo teaho. Hezwi ndi zwithu zwine zwo ḓoweleya u itwa kha kholomo dza mafhi. Zwa u bveledza dzi gene zwi vha nṱha arali musi u tshi khou shumisa AI. Hezwi ndi nga mulandu wa uri semen ya u mona na shango zwi ya fhambana ubva kha dza tshinna dzi hone na hone dzi sa khou tou ḓura ngauralo u fana na musi u tshi khou tou fuwa ya tshinna. Naho zwo ralo kha AI,ubeba ha kholomo dza mafhi zwi bva kha vhathu uri vha kone u vhona uri ndi lini hune dza vha dzi tshi khou fhisa. Vha fanela u ḓivha na uri ndi lini hune vha fanela u panga semen nga tshifhinga tshone. AI iya gudiswa lwa maḓuvha mavhili kana wa zwiguda kha vhaḓivhi. Dzinwe dzi company dzine dza vha uri dzi ya rengisa semen vha amba uri AI ndi munwe mushumo, na vhanwe vhaḓivhi vha ya kona u ita AI.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe