Wahlberg's Velvet Gecko

© Tyrone Ping

Ligama

Wahlberg’s Velvet Gecko (Homopholis wahlbergii)
Umgololo

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Gekkonidae
Budze Balensikati: Emashumi layimfica kuya ekhulwini nelishumi ngema mm
Budze Balendvuna: Emashumi layimfica kuya ekhulwini nelishumi ngema mm

Inchazelo

Lomgololo we Wahlberg Velvet nguwona mgololo lomkhulu. Umhlane wawo uyakhanya kuya kumphunga lotopele loya kunsundvu, ivame kuba nelibala lelingatsi liyaphela kanye nalosibekele lokusekugcineni, futsi ngenjwayelo yelinengi yemibala lephelako letigadla. Lemphumulo ishoda libhande lelimnyama. Lesisu simhlophe longakhanyi kahle futsi ngesikhatsi lesinye inemacabhacabha.

Kusakateka

Lomgololo we Wahlberg’s Velvet utfolwa eZimbabwe kanye naseNingizimu yase Mozambique, edvutane kwe Zululand, Sifundza saseNyakatfo kanye neMphumalanga ye Botswana.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Incenye lenkhulu, yemacandza lacinile latalelwa ematjeni lamakhulu lahlephukile noma ngephansi kwemagcolo.

Kudla Kwayo

Tilwanyana letinkhulu, ikakhulu tintsetse kanye nemaphela, kepha tiphindze tidle imuhlwa kanye nemashongololo.

Luhla Loluhlanganisiwe

Umbono lowentiwa uvete kutsi lomgololo we wahlberg’s velvet lenyakata ebusuku etindzaweni letinengi kusuka elugwini lwetindzawo letisetigangeni phindze ibonwe itsatsa letibhacile lakulengakhona, ngephansi kwematje lamakhulu phindze nasemacembeni lomile.