Wahlberg's Velvet Gecko
Isipharela Esimthuthu

© Tyrone Ping

Igama

Isipharela esimthuthu (Wahlberg's Velvet Gecko) Homopholis wahlbergii]

Igama

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Gekkonidae
Ubude besisikazi: 90 - 110 mm
Ubude besiduna: 90 - 110 mm

Ihlathululo

Umhlobo lo wesipharela mkhulu emhlobeni yekhabo. Umhlanayo unombala omlotha okukhanyako kanye nobumyama, kesinye isikhathi ube nobumthuthu obungakavami kanye nobumnyama bama-crossbands, kanengi sivame ukuba namabala ahlaleleneko amthuthu. Ipumudlwanaso ayinawo umuda obanzi onzima. Amathumbaso anombala otshehla kesinye isikhathi ubanamacatjhazana akhanyako.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Umhlobo lo wesipharela utholakala enarheni ye-Zimbabwe kanye neSewula ye-Mazambique, ukuyela kibomakhelana be-Zululand, esiFundeni seTlhagwini kanye nePumalanga ye-Botswana.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Sibekela amaqanda wamaqephe aqinileko ngaphakathi kwamaphadlhuka wamatje nofana ngaphasi kwamaqolo womuthi.

Ukudla/Idayethi

Sidla iinunwana ezikulu, ezifana neentethe kanye namaphela, kodwana kesinye isikhathi zidla amasongololo nomuhlwa.

Ibuthelelolwazi Ngomangwazo

Kukhe kwabonwa ngamehlo umhlobo wesipharelesi sitjhagala khulu ngomnyama kezinye iindawo ezimbalwa ukusuka emahlathini weligu ukuya eendaweni ze-savanna, begodu zikhe zabonwa zilala ngokubambela, nangaphasi kwamatje kanye nahlangana namakari omileko.