Vlei Orchid

Ligama

Vlei Orchid

Ligama Lelathini

Eulophia angolensis

Inchazelo

Lembali ye Vlei lenhle ikhula/ihluma ibe ngemamitha lamabili ngebudze uma iphuma, nemacembe lamancane lashwaphene lakhula dvute nangetulu kwemhlaba waphansi kanye netimbali letineliphunga letimtfubi. Lolokuvala lokugubhile, lokungemashumi lamabili ema mm budze, kuma kucondze, kanye nemacembe lavulekile lagobeka phambili, ngetulu kwalenye, ngetulu kwelilwimi lelisusiwe. Sikhatsi setimbali letincane senteka kusuka kunyenga yeNgongoni kuya kunyenga yeNdlovu Lencane.

Indzawo

Le Mbali ye Vlei ihluma ngakokugcwele etindzaweni letishisako la Afrika nase Ningizimu Afrika.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lembali ye Vlei ibonwa kakhulu phansi dvute nelichibi (vleis), tindzawo letinetjani lobumanti phindze nase lusentseni lwemifula.