Vlei Orchid

Igama

Vlei Orchid

Igama lesi-Latin

Eulophia angolensis

Ihlathululo

Isimilwesi esihlesi i-Vlei Orchid simila besibe side ngamamitha amabili nasele sinamathuthumbo, sinamakari athambathambileko avame ukukhulela eduze naphasi ehlabathini khulu kanye namathuthumbo asarulana anomnuko. Amathuthumbalo abumbeke njengabhegere, amamilimitha amasumi amabili wobude, ikhula ukuya phezulu, kanye neenceye ezibanzi ezibhinceleka ngaphambili ngokupakelana, phezu kwencenye yesiphetho yenye. Atlhurha ngenyanga kaNobayeni ukuya kuMhlolanja.

Indawalo yemvelo

I-Vlei Orchid imila ngobunengi koke eendaweni ze-tropical Africa kanye neSewula Afrika.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Umhlobo lo uvamise ukubonwa khulu eeyalweni [vleis], etjanini obusendaweni ezimanzi kanye nemibundwini yamagega nemilambu.