Vlei Orchid
Otšhiti ya Letangwana

Leina

Otšhiti ya Letangwana

Leina la seLatini

Eulophia angolensis

Tlhalošo

Otšhiti ya Letangwana ye e botse e gola go fihla botelele bya dimetara tše 2 ge e thunya, ka mahlare a ma nnyane a go šošobana ao a lego kgauswi le bokagodimo bja mmu le matšoba a serolane a monkgo o monates. Kaliks, yeo e le go dimilimetara tše 20 mm botelele, e dula e eme thwii, le mahlare a hlogo ya letšoba ya go bulega a menagetše pele, godimo ga a mangwe, mo godimo ga leleme le dirilwego ka mokgwatatelano. Nako ya go thunya ke go tloga ka Manthole go fihla ka Dibokwana.

Mafelo a bodulo

Otšhiti ya Letangwana e gola ka botlalo kudu ka moka mafelong a dipula a Aforika le ka Aforika Borwa.

Dintlha tša naga

Otšhiti ya Letangwana e tlwaelegile go bonwa matangwaneng a ka bang le letswa [vlei], mašokeng a bjang a meetse le ka mabopong a dinoka.