Tinkinga Tekubandza eTingulubeni

©Glenneis Kriel
Ngenca yesimo lesifutfumele sase Ningizimu Afrika, tinkinga tekubandza akusiyo inkinga lenkhulu netingulube letindzala njenga kumave lamanye lapholile. Lobusika, nomakunjalo, ikakhulu ebusuku basebusika, angaba nekubandza kuletinye tindzawo talelive, ngakoke bafuyi kuletitindzawo badzinga kutsatsa kunaka lokwenele kutsi babeke tingulube tabo ngaphansi kweluphahla ngaletitikhatsi.
Tingulube letincane tiyinkinga tabayinkinga emakhateni kusukela, atifani netingulube letindzala, tinemitimba lenemafutsa letivikelisa emakhateni, ikakhulu ngesikhatsi sesitfwatfwaa semahora langemashumi lamane nesiphohlongo ekucala ngemuva kwekutalwa. Atikhoni kukhuphuka tibese tigcina tifile ima tingakabekwa lapho kufutfumele khona.

Timphawu Tetinkinga

©Glenneis Kriel
Ngetingulube letindzala, nawungakhoni kugcina tingulube tifutfumele kungakhokha kumandla letiwakha ngekudla kwato lokusetjentiswa ekukhuliseni lokushisako esikhundleni sekukhula. Manje utatingani tingulube takho kutsi tigula ngenca yenkinga yekubandza?
Ngekusho kwetekufuya Tilwane eWashington State University, tingulube letigula ngenkinga yemakhata tihlala ndzawonye noma tilale ngetinyawo tato tishobele ngaphansi kwato ngendlella yekutfola kufutfumala. Tingaphindze tichachatele ngenca yekubandza. Uma lenkinga yekubandza ichubeka kwengca emalanga lamaningana, letingulube tiyondza, tikhula kabi phindze tihlume tikhumba leticinile tetiboya. Tingaphindze tigule ngesifo semsheko.

Kuvikela

©Glenneis Kriel
Kunika timo letikahle ngesikhatsi se farrowing kulula kunekwenta, kusukela tingulube letindzala kanye naletincane tikhula etimeni letingafani. Tingulube letindzala tivama kukhululeka ku lishumi nesitfupha kuya kumashumi lamabili nesihlanu emadegrees celsius, tibe tingulube letincane tikhula kusimo lesiphakeme ngangemashumi lamatsatfu nakubili ema degrees celsius. Tingulube letindzala letitfola kushisa kakhulu ticala kudla kancane tiphindze tikhokhe lubisi loluncane, lekubese ngekushintsha tiba nendlela lengalungi kutingulube letincane letikhulako. Letingulube letincane, nomakunjalo, tidzinga kubekwa tifutfumele kwentela kutsi tikhule kahle.
Etindzaweni letiphucukile, lesimo saleligumbi kumele, sibe, sitsatsele letidzingo taletingulube letindzala, kube kungenteka noma kushisa lokuviwako kusetjentiswa ekugcineni letingulube letincaane tifutfumele. Ngekulinganisa, kubalulekile kutsatsa simo saleligumbi ngekulingana kanye netinyawo letimbalwa kulendzawo lapho letingulube letincane tigcinwa khona.

©Glenneis Kriel
Siyilo naso siyasetjentiswa kwentela kuvikela lenkinga, ngetingulube letindzala letilala esiyilweni lesakhiwe ngetintfo letipholile kunalendzawo lapho khona tingulube letincane tigcinwe khona. Lesiyilo singakhiwa ngetintfo letihambela kusuka kumapulango kuya kusemende, insimbi, lipulasitiki, ligilasilentsambo, icast iron ne aluminium.
Kusebentisa imibhedze, lefana netintsi noma timvutfu tetigodvo, ngetulu kwalesiyilo lapho tingulube letincane tibekwe khona, angeke kusite kukhulisa simo lapho letingulube letincane tibekwe khonaa kepha kuphindze kusite ngekutigcina tintofotela. Lombhedze nomakunjalo, kumele ufakwe noma kungetwe imibhedze lemisha kwentela kugcina tingulube letincane tomile futsi tihlobile.
emaPiggeries kumele afakwe kahle, kusuka esiyilweni kuya kuluphahla nasemabondzeni kwenela kuvikela tikwele. Labanye bafuyi basebentisa emapulasitiki njengemakhethini kwentela kuvaala emafasitelo ngesikhatsi sekubandza kanye netimo letilikhuni.

Translated by Phindile Malotana