Ukugandeleleka Ngokomkhumbulo Okubangwa Makhaza Emfarigini

©Glenneis Kriel
Ngebanga lokobana iSewula Africa inamazinga aphezulu womtjhiso, amakhaza akasimraro omkhulu emfarigini ezidala kunakwezinye iinarha. Ubusika, nanyana kunjalo, khulukhulu ebusuku buyamakhaza khulukhulu encenyeni ezinye zenarha, njeke abafuyi bendawenezi balthoga ukutlhogomela kobana bazifake lapha kufuthumele khona ngeskhatheso. Amaputwana khulukhulu agandeleleka ngokomkhumbulo lokha nakumakhaza, okungafani nemfarigi ezidala, akanamafutha amanengi awavikelaa emakhazeni, khulukhulu ngama iri ayi-45 ngemva kobana abelethiwe. Amanengi agcina sele afile nakangakatholi indawo efuthumeleko

Amatjhwayo Wokugandeleleka Ngokomkhumbulo

©Glenneis Kriel
Njengemfarigi ezidala, ukubhalelwa ukubeka amaputwana endaweni efuthumeleko kuzokurholela ekobaneni amandla awathola ekudleni kwawo asetjenziselwe ukuzifuthumeza kunokukhula.
Njeke wazi njani bona iimfarigi zakho zibanjwe kugandeleleka ngokomkhumbulo okwenziwa makhaza?
Ngokuya ngokwezelimo zenlwane eJunivesithi ye-Washington State, iimfarigi ezibanjwe kugandeleleka ngokomkhubulo okubangwa makhaza ziyahlangana nanyana zilale zifake iinyawo zazo ngaphasi kwaazo zilinga ukuzifuthumeza Zingaqhaqhazela.
Nange ziragela phambili ngokwenza njalo amalangana, zizokonda, zikhula buthaka zibe noboya okude obumarhadlarhadla. Zingathulula nokuthulula.

Ukukhandela

©Glenneis Kriel
Ukuzipha amazinga womtjhiso amahle kulula kunokutjho, ngombana amaputwana wemfarigi nabomma bazo barhona ukuphila ngaphasi kwamazinga womtjhiso ahlukahlukeneko. Iimfarigi ezisikazi zifuthumala amazinga womtjhiso nakahlangana kwaka -16 ukuya ku-25 degree Celsius,lokha amaputwana abamahle nakathola amazinga womtjhiso ahlangana kwaka-16 ukuya ku-25 degree Celsius. Iimfarigi ezibomma ezidala zizokuthoma ukudla kancani, bezikhiqize ibisi elincani, okuzokuba nomthelela omumbi emaputwaneni. Amaputwana, nanyana kunjalo kutlhogeka bona ahlale afuthumele ukuze akhule kuhle.
Eahogweni wesimanjemanje, ukufuthumala kwendlu kuzokusetwa kobana kulungele abomma bamaputwana, lokha omunye umtjhiso uzokusetwa kobana ulungele ukufuthumeza amaputwana. Kuqakathekile bona ukutjhisa kwekamuro kubekwe kuleveli yinye begodu bube seduze nalapha kunamaputwana.

©Glenneis Kriel
Ifluri isetjenziselwa ukurarulula imiraro lapha abomma bemfarigi bavamise ukulala eflurini eyenziwe ngometheriyali opholileko kunendawo lapha kubekwe khona amaputwana. Ifluri ingenziwa ngometheriyali okungaba yingodo, i-concrete, isimbi, iplayistiki, irhalasi lomthiya kanye ne-aluminium.
Ukusebenzisa imibhede efana nensalela zengodo akuzokurhelebha ukukhuphula amazinga womtjhisp lapha amaputwana abekwe khona kodwana kuzokurhelebha bona ahlale kuhle. Imibhede kufanele ihlale isuswa nanyana kufakwe emitjha okwenzela bona amaputwana ahlale omile. Iimbaya zemfarigi kufanele zifakwe i-insulin ukusuka phasi ukuya esilinghini kanye nemabodeni. Abanye abafuyi basebenzisa amarhadenghi weplayistiki ukuvala amavesidiri lokha nakumakhaza.

Translated by Busisiwe Skhosana