Tengetetelo Tema Vitamin te Timbuti

© Marinda Louw

Timbuti tilwane letihlakaniphile futsi letikhululekile ekudleni emacembe lasiliwe, lukhula kanye naletinye titjalo tetimphandze, letitfwele emamineral lasetulu. Timbuti tidzinga emandla, emaprotein, emavitamin, emamineral, ifiber (inyandza) kanye nemanti, lefutsi iprotein nguyona idulile. Kulinganisa emavitamin nema mineral kungakala kusebenta kwetilwane phindze kuchubele etinkingeni letiningi letehlukene temphilo. iFiber ibalulekile ekunakekeleni indzawo lephilile kanye nekuvikela nekuphazamiseka kugaya kwekudla esiswini, ebe emanti akudla lokushiphile futsi ngulokuvame kunganakwa.

Emavitamin Ladzingekako eTimbuti

iVitamin A inika kungavumeli emagciwane kantsi nekushoda kwetintfo kungenta lisu lelibi, kuphuma kwesisu, sifo semehlo, tinkinga tekuphefumula, kanye nekusheka. Indlela yekugaya kwesimo sembuti ikhokha vitamin A lophuma ku carotene, lephila emimbileni, kuticadzi Kanye nasekudleni lokuluhlata, kepha iyashoda ngetjani lobomile nasekudleni tjani.
Vitamin D ulungele kubamba icalcium ne phosphorus kants nebuningi belilanga buyadzingeka kwentela kutfola vitamin D lowenele. Kushodwa kwetintfo kungenta kukhula lokukabi.
Vitamin E ulungele kukhicitwa nesisindvo selubisi. Vitamin E utfolwa ekudleni lokusha lokuningi, kepha kuhlanganisa njalo kwentela kutsi tjani lobomile lobudzala kantsi netinhlavu letisemgodzini tiba tindlela letiphuyile. Kunganeli kwetintfo kungenta kwehla kwenhlitiyo kanye nemamasela ematsambo. Tintsambo te mamasela tiyahhwaba noma nje leligama lelitsi 'sifo semamasela lamhlophe'. Lena ndlela ingahle ivele emadlweni laluhlata noma etjanini kantsi netilwane letingadli tjani kumele tinikwe tjani lobomile lobukahle.
Bo Vitamin C na K bayatfolakala etjanini lobumanti nalobomile. Bangaphindze bakhicitwe ngemagciwane laku rumen (vitamin K) noma kusibindzi kanye nakutinso (vitamin C).
Timbuti naletinye tilwane tinemagciwane kumarumen leyenta tintfo kuvitamin B kepha tilwanyana letisemphinjeni tingasusa bo vitamin B labatsite. Kushoda kwalamavitamin kungachubela ku cerebrocortical necrosis, simo lesenta timphawu letetfusako. Lemiphumela yema necrosis (lafako) etinhlayiya kuma cortex etingcondvo ngendzaba yekushoda kwe thiamine (ku vitamin B1).

Translated by Phindile Malotana