Surgeonfish

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Surgeonfish

Lelinye Lelatiwako

Doctorfish (Imfishiyadokotela)

Ligama Lesayensi

Acanthurus

Linani

Ingangemashumi lasitfupha emasentimitha, silinganiso simashumi lamabili nesiphohlongo ngemasentimitha.

Kutiveta

Timise kwendingilizi, tinemtimba locindzetelekile, loyangekuncipha ngasemsileni. Tinemlomo lomncane. Luphiko lwangemuva lumise kwenyanga lelucwetana. Ineluphiko loludze ngasemuva. Incenye yelitsambo nobe ngaseceleni lwesicu lwemsila letikhaliphe kakhulu-kanjalo neligama. Linelibala lelikhanyako nemibhalo lemihle.

Satiso Setintfo

Luhlobo lwe Acanthurus lufaka tilwane letimashumi lamatsatfu nesiphohlongo. Titfolwa kuwo onkhe ematje lanemibala, tidla todvwa noma ngeticheme/emacembu. Tisebentisa ematsambo lakhaliphile kutivikela phindze tingaba nephoyizini. Tingashintja libala lato kushiyane ngekutsi lendzawo lapho tidla khona-tiyakhanya etindzaweni letinesihlabatsi bese tikhanya kakhulu ematjeni. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letihluma emantini noma eceleni kwemanti, timvutfu tematje kanye netilwane letindanda elwandle/emantini.

Kusakata

Tivela ngetindlela tekushisa/tekubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako emhlabeni.

Tilwane Letatiwako

Black surgeonfish - Acanthurus gahhm
Palette surgeonfish - Paracanthurus hepatus
Sohal surgeonfish - Acanthurus sohal