Surgeonfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Surgeonfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Doctorfish

Igama lesayensi

Igama lesayensi

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amtjhumi asithandathu, ubuncani bazo zoba masenthimitha amatjhumi amabili nabunane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba obumbeke njenge qanda kanye namahlangothi apataleleko, kuthi ukuyela emsileni irhunyele. Inomlonyana omncani. Ilungu langemhlana ethaya ngalo livame ukubonakala njengomhlobo welitje elinependa. Amalungu wencenye engaphasi yomzimbawo ethaya ngawo made.
Inameva abukhali akhamba ngamabili emahlangothini wesithomeni somsilayo– begodu kungakho iphiwe igameli. Inamabala amanengi begodu ahleleke ngendlela eyenza ibeyihle.

Ilwazi Elivamileko

Umkhakha wama-Acanthurus wakhiwe mihlobazo ematjhumi amathathu nobunane. Zitholakala kiwo woke amatjana wangemanzini neemilweni, zidla utjani khona nofana nemihlambazo. Zisebenzisa amevazo abukhali ukuzivikela begodu anetjhefu.
Zikghona ukutjhugulula imibalazo ngokuya ngendawo lapho zidlela khona – nazisesandeni ziba nombala okhanyako kanye nokhanya khulu nazihlangana neemilo. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo, ezifana nama-algae, detritus kanye nama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Black surgeonfish - Acanthurus gahhm
Palette surgeonfish - Paracanthurus hepatus
Sohal surgeonfish - Acanthurus sohal