Southern Tree Agama

© Roger de la Harpe

Ligama

Southern Tree Agama, Necked-Agama Lemnyama noma Agama leluhlatsa sasibhakabhaka lena bhongwane [Acanthocercus atricollis]

Lihlangotsi

Reptilia

Kucondzisa

Squamata

Umndeni

Agamidae

Letinye tetilwane

Ingaba sitfupha imihlobo yawo, kepha onkhe achazeka kabi.

Budze balensikati

Likhulu nemashumi lamatsatfu nesihlanu ema mm

Budze balendvuna

Likhulu nemashumi lasitfupha nesikhombisa ema mm

Inchazelo

I agama lenkhulu kakhulu lenhloko lebanti. Lamadvuna lahlanganako anelimuva lelibutfuntfu loluhlata sasibhakabhaka kuya kumnyama losasibhakabhaka, naluhlata losasibhakabhaka lokhanyako (ngasembili kwemtimba) kuya kumtfubi lohhwabile (ngasemuva wemsila) emcolo kanye nenhloko leluhlata sasibhakabhaka lokhanyako.

Kusakateka

Ethiopia, kwehlela eMphumalanga ye Afrika kuya etindzaweni letise Nyakatfo-yeMphumalanga etigodzini, kufinyelela ekukalweni lokuseningizimu elugwini lwe KwaZulu Natal, Eastern Botswana (Lobatsi) kanye ne Ovamboland.

Kwakhiwa

Lensikati italela lasihlanu kuya kulalishumi nakune lamise kwendingilizi, emacandza lalula esigodzini lesisemhlabatsini lofutfumele. Achobosela emva kwemalanga lamashumi layimfica.

Kudla Kwato

Tibungu, tintsetse kanye nemabhungane.