Southern Tree Agama
Isipharela

© Roger de la Harpe

Igama

Isipharela (Southern Tree Agama, Black-necked Agama or Blue-throated Agama) [Acanthocercus atricollis]

Isigaba

Reptilia

Irhemo

Squamata

Umndenazo

Agamidae

Imihlobo yakwabo

Kunemihlobo engabalelwa kesithandathu yesipharelesi, kodwana ayikahlathululwa ngokwaneleko.

Ubude besisikazi

135 mm

Ubude besiduna

167 mm

Ihlathululo

Lesisipharela esikhulu nesinehloko ebanzi. Eziduna ezijarhako zinombala onzima okufipheleko ukuyela kohlaza ngemhlana, kanye namabala ahlaza ekuthomeni nofana phambili, ukuyela embaleni osarulana okumthuthu wangemva kwehloko, kanye nombala ohlaza sasibhakabhaka okumnyama ehloko.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Zitholakala enarheni ye-Ethiopia, ukukhamba ngaphakathi kwePumalanga ye-Afrika ukuyela eencenyeni zeTlhagwini-Pumalanga yeenarha ezincani, ukuyokufinyelela isewula yeligu laKwaZuulu-Natal, ePumalanga ye-Botswana (Lobatsi) kanye ne-Ovamboland.

Ukuhlangana nesiduna nokubekelisana

Esisikazi sibekela amaqanda amahlanu ukuya kalisumi nane, weqephe elithambileko emgodini owenjiwe ehlabathini emanzi. Ziqoqosela ngemva kwamalanga amasumi alithoba.

Ukudla

Siphila ngeentethe, ugedathuvi, abonambonge nezinye iinunwana.