Soutbossie

Ligama

Soutbossie

Ligama Lelathini

Bassia diffusa – yatiswa ngekutsi yi Chenolea diffusa nalabanye labasasebentisa lenandlela/satiso.

Indzawo

Le Soutbossie ikhula/ihluma iyetulu elusentseni lwendzawo lenemifula levulekile, etindzaweni letinesihlabatsi letilele dvute, noma ngetulu kancane, kwesigaba semagagasi lasetulu.

Inchazelo

Le Soutbossie inemahlanga lamafisha langephansi kanye nemagala lacondzile lagegeletwe ngemacembe lamnandzi lamphunga laya ebaleni leluhlata nekuvelela lokuntofotelako kancane.

Linani

Lishumi lema cm.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Leligama lelitsi Soutbossie ngele Afrikaans lelisho ‘lihlatsi lelincane laswayi’ lokuchaza kubakhona kwalesitjalo emasentselweni emifula levulekile.