Soutbossie

Igama

Soutbossie

Igama lesi-Latin

Ithuthumbeli i-Bassia diffusa – begade lifakwe ngaphasi komkhakha we-Chenolea diffusa begodu amanye wawo asasebenzisa umkhakha lo.

Indawalo yemvelo

Umhlobo lo wethuthumbo limila libelikhulu eqadi kwamanzi nalapho umlambo uphelela khona, eendaweni eziyisanda, eziseduze, nofana ezingehla, ezingeni eliphezulu lalapho ilwandle ligcina khona.

Ihlathululo

I-Soutbossie inesiqu esiba ngaphasi kwehlabathi kanye namagatja akhula aphakamele phezulu bese andungulelwa makari amumethe amanzana ayijuzi nathambileko nawuwabambako. Ubukhulu bawo: masenthimitha alisumi.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Igama lawo elithi-Soutbossie lisuselwa elimini le-Afrikaans elihlathulula ihlatjhana lomnambitho wetswayi (little salt bush) begodu lihlobana nesimilwesi ngokuthi litholakala eqadi nalapho kugcina khona ilwandle.