Soft Corals

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Soft corals

Ligama lesayensi

Alcyonacea

Linani

Ingangelimitha linye.

Kutiveta

Ime ngekwehluka, kepha incumbi yato tinemahlanga lenta emagala lanemahlanga lamancane lane polyps. Incenye yemtimba ye Polyp lelula ingabonwa umangabe anciphisekile. Libala lihluka kusuka kunsundvu naluhlata loya kuluphuti, mtfubi, luhlata losasibhakabhaka kanye nabovu.

Satiso setintfo

Indlela ye Alcyonacea nguyinye yaletine tindlela te Octocorralia, lofaka eGorgonians, emapheni elwandle kanye netiswebhu telwandle. Tinematsambo angekhatsi. Ema Zooxanthellae asetjentiswa njengendlela yemandla.
Tincenye temtimba letisiphohlongo kupolyp yinye yetinongo tekudla letikhona. Tikhokha lokusaphoyizini kucedza emandla kumatje lacinile, lecedzelela sikhala sematje. Tikhicita ngekukhokha emacandza.

Kudla kwato

Tidla titjalo netilwane letincane letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Lobed soft coral - Sinularia heterospiculata
Leather coral sp - Lobophytum sp
Thistle soft coral - Genus Dendronephthya