Soft Corals

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Soft corals

Igama lesayensi

Alcyonacea

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha eyodwa.

Ikambiso Yokufanisa

Isakhiwo sazo siyahluka, kodwana inengi lazo zineziqu nekungizo ezivamise ukuba namagatja akha ezinye iziqu ezincani bekumila okhunye okumatsikana phezulu. Iincenye ezimilakwezi zivamise ukubonwa nange zingasi matsikana khulu. Imibalazo ihluka ukusuka kozotho kanye nohlaza satjani ukuya ko-orentji, osarulana, ohlaza sasibhakabhaka kanye nobovu.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo lama-Alcyonacea lingelinye lemine yama-Octocorralia, efaka hlangana lezo ezibizwa ngama-Gorgonians, sea pens kanye nama-sea whips. Zinesakhiwo sangaphakathi. Zisebenzisa i-Zooxanthellae njengomthombo wamandla. Iincenye yazo ezibunane zivame ukubamba ukudla ukusuka emanzini.
Zinokukhipha amanzana ayitjhefu ukubulala lezo zakwabo eziqinileko, neziphalisana nazo ngokubanga indawo hlangana lapho zimila khona. Zikhiqiza ezinye ngokutjala imbewazo emanzini.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imihlobo ebizwa ngama-zooplankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Lobed soft coral - Sinularia heterospiculata
Leather coral sp - Lobophytum sp
Thistle soft coral - Genus Dendronephthya