Snouted Cobra
Le Cobra Yemphumulo

© Roger de la Harpe
Snakes should not be handled by anyone other than a trained handler for your own protection.

Ligama

ICobra yase Gibhithe (Naja haje) leyatiwa ngekutsi yi Cobra yemphumulo (Naja annulifera).

Luhla lolotsetfwe

Lihlangotsi - Lihlangotsi
Kucondzisa - Squamata
Umndeni - Elapidae
Budze Lensikati - Silinganiso sebudze ngu 1.8m kepha yatiwa ngekutsi ifika ku 2.5m
Budze Lendvuna - Silinganiso sebudze ngu 1.8m kepha yatiwa ngekutsi ifika ku 2.5m

Kwehlukana kwetilwane

Icobra Yemphumulo (Naja annulifera) leyayibitwa ngekutsi yi cobra yaseGibhithe kepha letilwane tahlukaniswa kabili ngalokuphelele. Icobra ye Mphumulo (Naja annulifera) ivela eLimpopo, North West, Northern Gauteng nase Northern Kwa-Zulu Natal. Uphindze uyitfole eSouthern Mozambique, Eastern Botswana kanye nase Zimbabwe. Icobra yaseGibhithe (Naja haje) itfolwa eMorocco, Eastwards kuya eGibhithe, eNingizimu leya eTanzania enshonalanga nase nkhabave yase Afrika.

Inchazelo

Icobra Yemphumulo ivela ngetindlela letimbili: Indlela lelula: kukhanya kancane kuya kunsundvu lotopele/mtfubi lonelibala lelatiwako kanye nelibhande.

Kusakateka

Le Cobra Yemphumulo (Naja annulifera) ivela eLimpopo, North West, Northern Gauteng kanye nase Northern ye KwaZulu-Natal. Iphindze itfolwe southern Mozambique, Eastern Botswana kanye nase Zimbabwe.

Phoyizini

Lecobra yemphumulo luhlobo lolunephoyizini lobalulekile.

Kudla kwato

Emacobra etimphumulo atiwa kutsi adla tinhlobo letehlukene tetilwane letifaka: tilwane letincane, tinyoni, ticoco, emanwabu (ikakhulu lamancane) kanye naletinye tinyoka letifaka inyoka yase Mozambique lekhafulelanako bese iyahlokoma.

Umbhlalo lohlanganisiwe

Lecobra yemphumulo yinyoka lenkhulu lenemandla lephilile, ingatfolwa etigangeni letinetjani lapho kome khona, etindzaweni letinetihlahla lapho titsatsa khona kuphumula kanye nangasemifuleni. Tona atikhauli noma atitselani ngaphoyizini. Uma tiftfuswa tiyatimela bese tisakata lenhloko yato kuloyomtingeli noma silwane, umayehluleko lapho letinyoka tiyahlasela bese tiyaluma.