Snouted Cobra
Peetla ya mamina

© Roger de la Harpe
Snakes should not be handled by anyone other than a trained handler for your own protection.

Leina

Peetla ya Egepeta [Naja haje] e tsebjago bjalo ka peetla ya mamina [naja annulifera]

Dipalopalo tša bohlokwa

Maemo a godimo - Reptilia
Tolamo - Squamata
Lapa - Elapidae
Botelele bja ditshadi - Palogare ya botelele bja dimilimetara tše 1.8 eupša e tsebjega ka go fihlelela dimetara tše 2.5.
Botelele bja dipoo - Palogare ya botelele bja dimetara tše 1.8 eupša di tsebjega ka go fihlelela dimetara tše 2.5.

Diphidi tša go swana le yona

Peetla [Naja annulifera] pele e be e tsebja bjalo ka peetla ya Egepita eupša mehuta ye mebedi ya diphidi e be kgaogantšwe ka botlalo. Peetla ya mamina [Naja annulifera] e hwetšwa ka Limpopo, Bokone Bodikela, Leboa la Gauteng le Lebowa la KwaZulu-Natal. E bile e hwetšwa ka Borwa bja Mozambique, Bohlaba bja Botswana le Zimbabwe. Peetla ya Egepeta [Naja haje] e hwetšwa ka Morocco, Bohlabela bja go ya Egepeta, Lebowa go ya Tanzania ka Bophirima le Bogare bja Afrika.

Tlhalošo

Peetla ya mamina e hwetšwa ka ditsela tše pedi gantšhi tša go swana le: Ya kgato ya go sebe le selo: botsothwa bja seetša go ya go bja leswiswi / bo serolwane bjo swanago le go kobega.

Phatlalatšo

Peetla ya Egepeta [Naja annulifera] e hwetšwa ka Limpopo, Lebowa Bodikela, Leboa la Gauteng le Lebowa la KwaZulu Natal.Gape e hwetšwa ka Borwa bja Mozambique, Bohlaba bja Botswana le Zimbabwe.

Mpholo

Mpholo wa peetla ya mamina ke mohuta wa go ka hlasela methapo.

Phepo

Peetla ya mamima tsebšwa ka go ja mehutahuta ya batšwasehlabelo bva go akaretša: diamuši tše nnyane, dinonyana, digwagwa, mekgaritswane (kudu ye me nnyane) le dinoga tše dingwe go akaretša tša go ba le mpholo bjale ka Peetla ya go kgwela ya Mozambique le Mabolobolo a tla tšewa.

Dintlha tša naga

Peetla ya mamina ke noga ye maatla ye kgolo, eo e ka hwetšwago ka mafelong a go omelela a mehlare, mašokeng fao gantšhi di dulago mehlareng gammogo le go bapa le noka. Ga di kgwe/gašetše mpholo wa yona. Ge di tšošeditšwe di tla itseparela le go phatlalatša hloogo go tila dibatana, ge e le gore ga di kgone go tšhabiša dibatana dinoga tše di ka hlasela tša loma.