Snouted Cobra

© Roger de la Harpe
Snakes should not be handled by anyone other than a trained handler for your own protection.

Igama

Umgobha we-Egypt Egyptian Cobra [Naja haje] begodu yaziwa nangokuba Mgobha onepumulo enqophileko was known as the Snouted Cobra [Naja annulifera].

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyeziweko

Isigaba - Reptilia
Irhemo / umhlobo - Squamata
Umndenazo - Elapidae
Ubude besikazi - Zinesilinganiso sobude obubalewa emitheni yinye nobunane (1.8m) kodwana ziyaziwa nangokuba mamitha amabili nesiquntu (2.5m).
Ubude beduna - Zinesilinganiso sobude obubalewa emitheni yinye nobunane (1.8m) kodwana ziyaziwa nangokuba mamitha amabili nesiquntu (2.5m).

Imihlobo yakwabo

Umgobha wepumulo ede Snouted Cobra [​Naja annulifera]​ ngaphambilini begade ubizwa ngomgobha we-Egypt (Egyptian cobra) kodwana yahlukaniselwa emihlobeni emibili ngokupheleleko. Umgobha wepumulo ede lo Snouted Cobra​ [​Naja annulifera utholakala esiFundeni se-Limpopo, Thlagwini Tjhingalanga, Tlhagwini ye-Gauteng Kanye neTlhagwini ya-KwaZulu-Natal. Uyatholakala neSewula ye-Mozambique, ePumalanga ye-Botswana kanye ne-Zimbabwe. Kuthi le ebizwa nge-Egyptian cobra [Naja haje] itholakale enarheni ye-Morocco, ukungenelela ePumalanga ukuyokufika e-Egypt, eSewula ukuya e-Tanzania emahlangothini wetjhingalanga kanye nekabeni ye-Afrika.

Ihlathululo

Umgobha wepumulo ede lo utholakala ngeendlela embili; kunaloyo onganamabala: kuthi umzimbawo ubenombala ohluka ngokuya ngozotho nofana osarulana okukhanyako nofana okumnyama.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Umgobha lo utholakala esiFundeni se-Limpopo, eThlagwini Tjhingalanga, Tlhagwini ye-Gauteng kanye neTlhagwini ya-KwaZulu-Natal. Uyatholakala neSewula ye-Mozambique, ePumalanga ye-Botswana kanye ne-Zimbabwe.

Itjhefu (yeenyoka)

Itjhefu yomgobha lo snouted cobra inamandla begodu ibizwa ngomhlobo ekuthiwa yi-neurotoxic.

Ukudla / idayethi

Imigobha le yeempumulo ezide yaziwa ngokudla imihlobohlobo yokudla efaka hlangana: iinlwanyana ezincani zomhobo weenlwani ezimunyisako, iinyoni, imihlobohlobo yeembhadwa (khulukhulu aboqamu) kanye neminye imihlobo yeenyoka efaka hlangana imihlobo yalezo ezinetjhefu efana ne-Mozambique Spitting Cobra’s kanye naboqamu.

Field Notes

Umgobha wepumulwede lo mkhulu begodu unamandla, ungatholakala eendaweni ze-savanna, emahlathini lapho ivamise ukuhlala emithini kanye namagega nemilambo. Nokho umgobha lo owufafazi nofana ukhafulelane ngetjhefu. Nawusahlelweko nofana uthuselelweko uyayijamela ipi uqalane nenaba lawo ngokuthi unabise ihloko ngendlela ekarisako ukwenzela ukuthusa inaba, inaba nalinga balekilo inyoka le ivele ilisahlele bese iyaliluma.