Seaweeds
Likhula Lwaselwandle

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Likhula Lwaselwandle

Ligama Lelinye Lelatiwako

Titjalo taselwandle

Ligama Lesayensi

Chromalveolata

Linani

Ingangelishumi nesihlanu ngamamitha (kelp).

Kutiveta

Titjalo tiyehluka ngebudze nangekuma. Timila ematjeni, ematjeni lamakhulu noma emachibini. Tihambela kusuka kuyinye inhlayiya kuya kulamanengi. Libala livama kubanguleliluhlata, lelibovu knaye nalelinsundvu.

Satiso Setintfo

Bukhosi be Chromalveolata bufaka nsundvu, luhlata kanye nabovu kutitjalo letihluma emantini noma eceleni kwemanti. Chlorophyta (leluhlata) inetinhlobo temtimba letintsatfu: liphepha lelimhlophe, lokusakotini noma luhwayela lokubekeke ekugcineni kwasekugcineni nase shubhini.
Phaeophyta (lensundvu) inetinhlobo letinengi letenta umtimba: sikhokhamoya, titjalo letinetintsambo, imicamelo kanye nema kelps labukeka njengetihlahla. Rhodophyta (lebovu) ngulona licembu lelikhulu. Tinemandla ekubhekana nekunyakata kweligagasi. Tonkhe tinye chlorophyll lesetjentiselwa iphotosynthisis. Tingakhokha tinhlayiya letimagciwane noma inhlayiya lendvuna noma lensikati kwentela kukhokha phindze.

Kudla Kwato

Tikhula/tihluma ngephotosynthesis.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letinelwandle lapho kushisa khona mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Bladder kelp
Macrocystis sp
Different leafed sargassum
Sargassum heterophyllum
Upright codium
Codium extricatum