Seaweeds

© Jean Tresfon

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Seaweeds

Elinye Igama Ezibizwa Ngalo

Sea plants

Igama Lesayensi

Chromalveolata

Ubungako

Ikhhula beyibe mamitha alitjhumi nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Iimilwezi zihluka ngobude nangesakhiwo sazo. Zimila hlangana nesanda yangemanzini nofana ngemaqadi emanzini. Zihluka ngokuthela okunengi nofana kube ngiwo uwodwa. Imibalazo kanengi ibahlaza satjani, ebovu kanye nezotho.

Ilwazi Elivamileko

Umbuso wama-Chromalveolata ufaka hlangana ezizotho, ezihlaza satjani kanye neemilo ezibovu. Ama-Chlorophyta (ehlaza satjani) inezakhiwo zomzimba ezintathu: amakari apatalelelko, kanye nalezo ezimatjhutjhu atholakala pheze kiwo woke amahlangothi.
Ama-Phaeophyta (ezizotho) zinemihlobo ehlukileko yokwakheka kwemizimbazo, ziimilo ezakheke njengeforogo, zakheke njengemisamelo kanye nezakheke njenge mithi. Rhodophyta (ezibovu): liwoma elikhulu kiwo woke. Zinamadla wokujamelana namagagasi namanzi nakadlulako. Iincenye zazo ezihlaza zingatjhugululwa zisetjenziselwe amandla nofana eminye imisebenzi yokuphehla amandla. Zikghona ukukhipha imbewu yenzalo nofana yesapho.

Ukudla Kwazo

Zimiliswa kufumana amandla ngokuphefumula nagokusizwa lilanga (photosynthesis).

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Bladder kelp
Macrocystis sp
Different leafed sargassum
Sargassum heterophyllum
Upright codium
Codium extricatum