Sawfish
Imfishi Yelisaha

Ligama lemndeni lelatiwako

Sawfish (Imfishi yelisaha)

Ligama lesayensi

Pristidae

Linani

Ingemamitha lasikhombisa.

Kutiveta

Yindze, ipatalele, lisaha njenge mphumulo (imphumulo). Inhloko ipatalele. Umtimba ubukeka njengalowo washaka. Timphiko letisendzaweni lengaphansi phambili tinkhulu futsi tivulekile. Imphunga lokhanya kancane noma nsundvu lonalokumhlophe esiswini.

Satiso setintfo

Umndeni we Pristidae ufaka luhlobo lunye nemacembu etilwane letine. Bungoti bato busenkingeni. Ematinyo ayafana/ayalingana ngelinani. Ite lokuhluma ngasenhloko njenga shaka welisaha. Kwekuphefumula kungentasi kwendzawo lengetulu, njengemisebe. Titingela kusihlwa/ebusuku. Emacandza ayo achobosela ngekhatsi kwemtimba.
Letincane titalwa setivele tisesigabeni lesibhadlile. Kusuka kumatsatfu kuya kulasihlanu lamancane latalwa ngesikhatsi sinye. Lemphumulo lecinile lengatsi ngumlomo webantfwana uvalwe yimvilopho yerubber kwentela kuvikela lomake nakatalako.

Kudla kwato

Tidla tilwane letinemtimba lolula kanye naletinye tilwane letite imigogodla letiyaluka ngetulu kwemanti. Sebentisa ‘lisaha’ kutigubhela ngaphandle.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako letisemhlabeni. Titfolwa eceleni kwematje kanye nasemifuleni levulekile. Tihlala emantini aselwandle kanye nasemantini lamasha/lahlobile.

Tilwane letatiwako

Dwarf sawfish (Imfishi yelisikela lemfisha) - Pristis clavate
Knifetooth sawfish (imfishi yelisaha lelitinyo lelingatsi ngumukhwa) - Anoxypristis cuspidate
Smalltooth sawfish (imfishi yelisaha yelitinyo lelincane) - Pristis pectinate