Sawfish

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sawfish

Igama lesayensi

Pristidae

Ubungako

Ingakhula beyibe mamitha alikhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Inepumulo ede, epataleleko, kanye neyakheke njenge sarha. Ihlokwayo nayo ipatalele. Umzimbayo ufana newe-shark. Amalungu womzimbawo ethaya ngawo wesifubeni makhulu begodu abanzi. Emathunjini inombala omlotha nofana ozotho.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Pristidae wakhiwe mkhakhawo owodwa kanye nemihlobazo emine. Ipilwazo isengozini yokungatjhabalala. Amazinywayo alingana woke ngobukhulu. Nokho ayinazo izitho ezifana neendevu njengaleyo ebizwa nge-Sawshark izitho ephefumula ngazo, zifana nezama-rays.
Zizuma ebusuku begodu zimhlobo ozala amadzinyana sele aphila begodu ahlume ngokwaneleko, ngokuba mhlobo oqoqselela ngendeni. Zivame ukuba namadzinyana amathathu ukuya kamahlanu ngesikhathi esisodwa. Ipumudlwana esiquntu somlomo esiqinileko emadzinyanenazo simbeswe ngesikhunjana esiqinileko esivikela unani nakazalako.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-molluscs kanye neminye imihlobo yeenlwanyana ezihlala phasi esithomeni samanzi zomhlobo onganamgogodlha. Zisebenzisa amazinyo aziinsarha ukurhubha ukudla.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle apholileko womhlaba zombelele. Zinokutholakala eduze neemilo zangemanzini kanye nangemaqadi magegega namanzi. Ziphila emalwandle kanye nemanzini ahlwengekileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Dwarf sawfish (Pristis clavata)
Knifetooth sawfish (Anoxypristis cuspidata)
Smalltooth sawfish (Pristis pectinata)