Ribbon Eels

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Ribbon eels

Ligama Lelinye Lelatiwako

Leopard, Green, Starry, Black cheek, Guinea fowl, Moray eel

Ligama Lesayensi

Muraenidae

Linani

Ingangemamitha lamatsatfu.

Kutiveta

Umtimba wato ucindzetelekile. Inemandla/emamasela. Inemlomo lomkhulu nelitinyo lelibheke emuva lelikhaliphile. Ayinato tigogo. Ayinawo emaphiko/ematsambo ngasemabeleni/esifubeni. Luphiko lwangemuva lucala ngemuva kwenhloko luchubekele emsileni kuya ephikweni lolusetibunu. Libala lihlukana kusuka kulelimnyama (lencane) kuya kulemtfubi lekhanyako nale luhlata losasibhakabhaka (lendvuna) kuya kumtfubi (lensikati).

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Muraenidae ufaka tinhlobo letilishumi nesihlanu kanye nemacembu etilwane letimakhulu lamabili. Tibonakala ngaletimphumulo ngembili kwenhloko yayo. Iphefumula ngekubamba umlomo wayo uvuleke. Letincane timnyama bese nasetikhulile tiba luhlata losasibhakabhaka namtfubi. Natisakhula, tishintja bulili kusuka kulendvuna tibe tinsikati. Libala bese liyajika liyakumtfubi. Tibhaca esihlabatsini nasetinmvutfwini. Kukhokha kwemacandza, emacandza latalelwe emantini lagegeletelwe.

Kudla Kwato

Tidla timfisha letincane.

Kuhambisa

Tivela eIndian nase Pacific oceans.

Tilwane Letatiwako

Juvenile (black) Lencane (lemnyama)
Rhinomuraea quaesita
Male (blue and yellow) Lenduvna (luhlata losasibhakabhaka kuya kumtfubi)
Rhinomuraea quaesita
Terminal male (yellow and black) Lendvuna lesekugcineni (imtfubi na mnuyama)
Rhinomuraea quaesita