Ribbon Eels

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Ribbon eels

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Leopard, Green, Starry, Black cheek, Guinea fowl, Moray eel

Igama Lesayensi

Muraenidae

Ubungako

Ingakhula beyibe mamitha amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Amhlangotho womzimbayo apatalele. Mhlobo oqinileko nonamandla. Inomlomo omkhulu kanye namazinyo amakhulu nabukhali aqale ngemuva. Isikhumba sayo asinawo amaphepha. Ayinawo amalungu wesifubeni ezithaya ngawo. Lawo wangemhlana athoma ngeva kwehloko bese akhambe ayokufika emsileni bekahlangane nalawo wangaphasi.
Imibalazo ihluka ukusuka konzima (amadzinyanazo) ukuya kosarulana okukhanya khudlwana kanye nohlaza sasibhakabhaka (keziduna) ukuya kosarulana (kezisikazi).

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Muraenidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nahlanu kanye nemihlobazo emakhulu amabili. Zaziwa khulu ngeempumulo zazo ezingaphambi kwehloko. Iphefumula ngokuvula umlomayo woke. Amadzinyanazo anombala onzima kodwana nakakhulako ayatjhuguluka abe nombala ohlaza sasibhakabhaka kanye nosarulana.
Nazikhulako zitjhugulula ubulili ukusuka kobuduna zibe ngezisikazi. Nemibalazo iyatjhuguluka ibesarulana. Zizifihla hlangana neququ yesanda. Ziba namadzinyana ngokubekela, amaqandazo ziwabekelela emanzini aseduze.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala emalwandle we-Indian kanye ne-Pacific oceans.

Imihlobazo Ejayelekileko

Juvenile (black)
Rhinomuraea quaesita
Male (blue and yellow)
Rhinomuraea quaesita
Terminal male (yellow and black)
Rhinomuraea quaesita