Rhombic Egg Eater
Irhombic Ledla Emacandza

© Tyrone Ping

Ligama

Irhombic ledla emacandza noma Yatiwa ngekudla emacandza (Dasypeltis scabra)

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Colubridae
Budze bale nsikati: Emakhulu layimfica nemashumi lasitfupha nakune ngema mm
Budze balendvuna: Emakhulu lasihlanu nemashumi layimfica nesihlanu ema mm

Inchazelo

Le rhombic ledla emacandza incama, yinyoka lecinile lenenhloko leyindingilizi lencane. Sisila sayo simfisha; letindvuna tinesisila lesimfishanyana.
Limuva layo limphunga lohlobile, nsundvu lohhwabile noma luhlata lonsundvu, kanye nalokusemkhatsini lokusibekele, emabadlana lamisekwesikwele lagegetelwe tigadla letisibekele letindze. Lilayini lelisemlonyeni limnyama.

Kusakateka

Le rhombic ledla emacandza itfolwa etigodzini letincane nasetindzaweni letinye kuya eSudan lesenyakatfo kanye nase nshonalanga yase Gambia.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Italela emacandza lasitfupha kuya kulamashumi lamabili nesihlanu; loku kutsatsa emalanga lamashumi lasiphohlongo kuya kumashumi layimfica kuchobosela.

Umbhalo lohlanganisiwe

Le rhombic ledla emacandza vele idla emacandza lanemaguludla ngasemlonyeni lokuyilekelela ekumiteni. Lesigogo sibuya solo sinjalo emva kwekwengcisa lokungekhatsi esiswini.