Pipefish
Timfishi Teliphayiphi

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Timfishi teliphayiphi

Ligama lesayensi

Syngnathinae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lasitfupha, silinganiso silishumi nakunye emasentimitha.

Kutiveta

Yindze, incama, inemtimba lofana newenyoka lonemphumulo lendze nemlomo londzawonye. Ineluphiko lunye lolusemuva/ngetulu. Luncane, luyindingilizi loluphiko loluseceleni/ lolusamsila. Lining lematsambo lamaguludla lelivala umtimba wonkhe. Libala lihlukile kakhulu. Letinye tilwane tingaba nelibala lelikhanya kakhulu lelinabovu, mtfubi kanye nelibhande leliluphuti.

Satiso setintfo

Lomndeni we Syngnathinae lofaka tinhlobo letimashumi lamabili nakutsatfu kanye nemacembu etilwane letilikhulu nemashumi lamabili. Ngumndeni wemahhashi aselwandle. Luphiko lolusemuva/ngetulu listjentiswa nakulungiselelwa lutfo/kuchubela intfo phambili. Tisebentisa kumunya kancane natibamba inyamatane/lesinye silwane.
Letindvuna tinesipatji sekugcina noma indzawo yesipontji lapho emacandza atalelwa khona, afukanyelwe phindze agcinwe khona kuze kufike sikhatsi sekuchobosela. Letinye tikhulile ngalokugcwele bese letinye tingenela sigaba setibungu.

Kudla kwato

Tidla tilwane letincane letite imigogodla.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Black breasted pipefish (Imfishi yeliphayiphi lemnyama lenemabele) - Corythoichthys nigripectus
Cleaner pipefish (Imfishi lehlobisa liphayiphi) - Doryrhamphus janssi
Ornate ghost pipefish - Solenostomus paradoxus