Pipefish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Pipefish

Igama lesayensi

Syngnathinae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi asithandathu, obuncani bazo vane zibemasenthimitha alitjhumi nambili.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omncani omude nomatsikana kanye nepumudlwana ede begodu inomlomo oyintunja. Inelunga ezithaya ngalo lemhlana elilodwa. Kuthi lemsileni lona libelincani begodu lirondo. Umzimbayo woke umbeswe kuhleleka kwesikhumba. Imibalazo ihluka khulu. Eminye imihlobazo inokuba nombala okhanya khulu obovu, osarulana, kanye no-orentji.

Ilwazi Elivamileko

Umndenazo ongomncani wama-Syngnathinae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amabili nantathu kanye nemihlobawo elikhulu namatjhumi amabili. Zimndeni wama-seahorses. Ilungu elisemhlana ilisebenzisela ukukatelela nokusunduza. Isebenzisa indlela yokumunya ukubamba ukudla.
Eziduna zinesikhwanyana nofana isipontji lapho zibekelela amaqanda khona, beziwafukamele ukufikela lapho aqoqosela khona. Amanye wamadzinyanazo avela sele athuthuke ngokwaneleko ezinye zawo zithoma ngokuba sesigabeni sokuba sibungu.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani zomhlobo onganamgogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Black-breasted pipefish (Corythoichthys nigripectus)
Cleaner pipefish (Doryrhamphus janssi)
Ornate ghost pipefish (Solenostomus paradoxus)