Leopard Tortoise
Lifudvu lemabala

© Nigel Dennis

Ligama

Lifudvu Lemabala (Stigmochelys pardalis) lizachazwa ngekutsi yi (Geochelone pardalis)

Luhla lolutsetfwe

Lihlangotsi - Reptilia
Kucondzisa - Testudines
Umndeni - Testudinidae
letinye tetilwane - Lifudvu Lemabala lase Nshonalanga (Stigmochelys pardalis pardalis) kanye neLifudvu Lemabala lase Mphumalanga (Stigmochelys pardalis babcocki).
Budze Lensikati - Emakhulu lasikhombisa nemashumi lasihlanu ema mm
Budze Lelidvuna - Emakhulu lamatsatfu kuya kumakhulu lamane nesihlanu sema mm

Inchazelo

Tingengca emakhulu lasikhombisa ema mm ngebudze kanye nemashumi lamane ema kg ngesikali. Le carapace imise kwendingilizi futsi ayikajonyelelwa, nesigogo sayo lesikhuliswako. Kute limuva lentsamo. Umlomo walo uvama kubambeka, linelitinyo linye livamise kuba nakunye lokukhaliphile.

Kusakateka

Atfolwa etindzaweni letisetigangeni letinetjani tala Afrika, kusuka eSudan kuya eningizimu ye Cape. Lite umlandvo waseNingizimu yeNshonalanga yeCape futsi kusuka eTranskei yakadzeni, dvutane kwe KwaZulu Natal, kanye neLesetho, kepha nyalo latiswe tindzawo letinye.

Kwakhiwa/kwentiwa

Lamasikati avama kutalela lasitfupha kuya kulalishumi nesihlanu lamakhulu, lacinile-lanesigogo emacandza. Lomgodzi, lapho atalela khona emacandza akhe, ayangetelelwa bese lelelisikati lingahlisela phansi sihlabatsi ngekutsi liphakamise liphindze lihlise sigogo salo endzaweni lengiyo. Lamancane akala emashumi lamabili nakutsatfu kuya kumashumi lasihlanu ema g bese akala emashumi lamane kuya kumashumi lasihlanu ema mm.

Kudla kwawo

Kudla kwalelifudvu lemabala kufaka titjalo letitjani, tihlahla letiphila umnyaka munye kanye netihlahla letina namnede. Aphindze alume noma adle ematsambo kanye nemangcoliso ema hyaena.