Leopard Tortoise
Ikghuru emabala

© Nigel Dennis

Igama

Ikghuru emabala Leopard Tortoise [Stigmochelys pardalis] isafakwe ngaphasi kwemikhakha yelezi: [Geochelone pardalis].

Iimbalobalo ngepilwazo ezirhunyeziweko

Isigaba - Reptilia
Irhemo/umhlobo - Testudines
Umndenazo - Testudinidae
Imihlobo yakwabo - Ikghuru yeTjhingalanga Western Leopard Tortoise [Stigmochelys pardalis pardalis] kanye neKghuru yePumalanga Eastern Leopard Tortoise [Stigmochelys pardalis babcocki].
Ubude besikazi - 750 mm
Ubude beduna - 300 - 450 mm

Ihlathululo

Zivamise ukweqa isilinganiso sobude obumamiimitha amakhulu alikhomba kanye nesilinganiso sobudisi esimakhilogremu amasumi amane. Iqephe layo alikakhwameleki, kodwana amacephe akha umzimba weqephe elikhulu, akhula ngalinye abuthakathaka. Nokho iqepheli alinayo incenye yentamo. Umlomayo uvamise ukuba njengesegere nofana ugobane, unencenye yinye ede begodu wakheke ngengamazinyo.

Ukwabeka nokusabalala

Zitholakala kiyo yoke i-savanna ye-Afrika, ukusuka e-Sudan ukuya eSewula Kapa. Ngaphambilini begade zingatholakali eSewula Tjhingalanga yeKapa kanye nalapho ebekubizwa i-Transkei, etjhidelene na-KwaZulu-Natal, kanye ne-Lesotho kodwana njenganje zitholakala kezinye iindawo.

Ukuhlangana neduna

Ezisikazi zivamise ukubekela amaqanda asithandathu ukuya kalisumi nahlanu, wona abanamaqephe aqinileko. Imigodi lapho zibekela khona amaqandazo ihlala igcaliselelwa ihlabathi begodu esikazi kesinye isikhathi irhubha ihlabathi nayifuna ukuphakamisa nokukhithiza iqephe layo kanengi endaweni eyodwa. Amadzinyanazo abanesilinganiso sobudisi esimagremu amasumi amabili nantathu ukuyela kamasumi amahlanu kanye nobude obumasumi amane ukuyela kamasumi amahlanu.

Ukudla

Ukudla kwekghuru le kufaka hlangana iimilo, ezifaka hlangana utjani namathuthumbo, kesinye isikhathi zidla amathambo kanye nothuvi beempisi.