Kukhula Lokuphansi eTingulubeni

©National Pork Board, USA
Tingulube letikhula kancane noma letingakhuli ngesisindvo semtimba tiba nendlela lengacaci ngalokutfolwa ngumfuyi, ngelilanga lelingetiwe lekumele tiphiwe ngalo kudla kwasepulazini. Kukhula ngekuphuya noma ngendlela lephansi Kanye nesimo kungaba yintfo letsite etintfweni letiningi letehlukene, kufana nengati, kungaphili kahle, tilwane letiphila kuletinye, tifo Kanye netimo tendzawo.

Ingati

Letinye tingulube letikhokhiwe tikala ngetulu natisandza kutalwa phindze tikhule masinyane kunaletinye letentiwe. Tingulube letindzala letinsikati letinye letikhokhiwe nato tinelubisi loluningi kantsi tinendlela lenhle kakhulu yekubabomake, kubonakala ngekukhula kwebantfwana betingulube labancane labakhula ngekushesha baphindze babenemphilo. Ngakoke buka kutsi yini lephilile kuleletikhokhiwe uma ucala tindlela tekukhulisa phindze umatanisa imiphumela yakho yekukhicita naleyo yalabanye bafuyi.
Lining lebafuyi basebentisa kubhica ngesikhatsi sekuhlangana, ngalamanye emagama lendvuna ingulube yesiganga lesuka ecenjini laletinsikati letindzala letiphuma kuletinye letiphumile kwentela kutfola tindlela letinhle kutototimbili letindzawo. Uma kwentiwa loku, tonkhe leletincane kumele tintsengiswe, njengoba kuhlangana naletincane kungakhokha tindlela tonkhe letingalungi talolokukhokhwe ndzawo totimbili kutsi kubekahle konkhe kulelicembu lesibili laletincane.
Uma ukhetsa tintfo tekuhlanganisa, kubalulekile kukhetsa tilwane letikhula kahle futsi letinekukhicita lokuhle Kanye nelizinga lenyama.

Imphilolembi

Tingulube tingakhula kabi ngendzaba yekutsi atidli kahle, lokudla kusezingeni leliphansi, kulukhuni kugayeka noma akunambitsi kahle, noma kukutsi letingulube atidli kahle tintfo letikahle.
Kuvikela letitinkinga, tsatsisa kulobuke temphilo yetilwane noma kudla kwentela kutisita kutsi wakhe luhla lwekudla lokuhlangana nakokonkhe lokuyimphilo lokudzingekako kutingulube takhoo etigabeni letitsite tekukhicita. Luhla lolunje akukameli lutsintse lokudzingeka ekudleni kwetingulube, kepha phindze nasetintfweni letihlala titfolakala endzaweni yakho Kanye nekubita kwetintfo letiluhlata.
Ngekwengeta, kumele uciniseke kutsi letingulube tinendlela yekudla lokwenele ngesikhatsi tikudzinga, noma ngabe letingulube tidla ngaphandle noma lokwentiwe ngendlela letsite etindlini. Uma letingulube tikhokhwa ngaphandle, letingulube kumele tibenendlela yekutfola kwekwengetetela kwentela kuvala lapho kushoda khona ekudleni. Bafuyi nabo kumele babenesiciniseko kutsi leyo naleyo ingulube inendlela yekutfola kudla ngendlela yekunciphisa kucudzelana endzaweni yekudlela. Loku kungenteka ngekuciniseka kutsi kukhona kudla kuningi endzaweni kwentela ingulube ngayinye lesendzaweni yekudlela.
Kudla kumele kuhlobe futsi kubekusha, ngaphambi kwekukhomba lokubi lokubhekene nekuphila, tingulube tingahle tingafuni kudla.

Tilwanyana Letiphila Kuletinye

Tilwanyana letingaphandle, letifana ne mange, intfwala, emakululu Kanye nemazeze, kungatibangela kucansuka letingulube kutsi tingaze ticitse sikhatsi sato lesiningi tizama kususa lokucansuka ngekutinwaya kunekudla, lekwenta kukhula lokuphansi. Tilwanyana letingekhatsi, kufana netibungu, nako loko kungenta kukhula lokuphansi.
Kuhloba endzaweni yekukhicita kumele kuhambe sigaba lesidze kuzama kuvikela tilwanyana. Umakukhona kutseleleka kwetilwanyana, yetama kutilapha ngekushesha kwentela kuvikela kutsi tingasakaki tiye kuletinye tingulube. Kuba ngumcondvo lomuhle kwelapha tingulube ngendlela yekuvikela umangabe ingoti letsite iphakeme ngaphansi kwesimo sekukhicita. Tsatsisa kulobuke temphilo yetilwane noma dokotela wetilwane nawudzinga secwayiso.

Tifo

©National Pork Board, USA
Ingulube legulako noma "itiva ingakajabuli’’ ingativa ingafuni kudla. Ngako yetama kuvikela tifo kutsi tingaphumeli bese uyatelapha ngekushesha lokukhulu uma tivela.

Timo tetiNdzawo

Kukhatsateka ngekushisa kungaba nendlela lengalungi ekutsatseni kudla, kube kukhatsateka ngekubandza kungakhokha kutsi tingulube letidla kakhulu kunenjwayelo kwentela kutigcina tishisa. Ngakoke, nika letingulube emamineral kwentela kudla lokulahlekile ngesikhatsi sekushisa.
Umndlandla kumele utsatfwe kwentela kuvikela, ikakhulu tingulube letincane, kutsi tingabandzi kakhulu, ngobe loko kutotenta titsintseke kakhulu kutifo bese kuphuma kukhula lokuphansi.

Translated by Phindile Malotana