Ukungakhuli kuhle Kwemfarigi

©National Pork Board, USA
Iimfarigi ezikhula buthaka nanyana ezinganoni zingabanomthelela omumbi ekwenzeni inzuzo, ilanga nelanga otlhoga ukuzipha ukudla idla inzuzo ekufanele uyenze eplasini. Ukungakhuli kuhle kanye nobujamo bungabangwa zizinto ezehlukahlukeneko ezifana namasotja, ukungondleki, amapharasayidi, amalwelwe kanye nobujamo bebhaduluko.

Isotja

Ezinye iimfarigi nanyana eminye imihlobo yemfarigi zivela zibudisi begodu zikhula msinya kunezinye. Eminye imihlobo yemfarigi ezisikazi ikhiqiza ibisi elinengi begodu zibomma abancono, ekurholela ekutheni amaputwana wazo akhule msinya egodu abenepilo. Njeke qala okujwayelekileko ngomhlobo wefarigi oyifuyako begodu umadanise imiphumela yakho neyabanye abafuyi.
Abafuyi abanengi bahlanganisa imihlobo emibili ehlukeneko yemfarigi, ngamanye amezwi ifarigi eduna yomhlobo othize ihlanganiswe nefarigi esikazi yomhlobo omunye wefarigi ukuze kuthole amakhwalithi amahle emihlotjeni yemibili. Nawenza lokhu, woke amaputwana wazo kufanele athegiswe, ngombana ukukhulisa amaputwana wazo kungarholela ekutheni ikhwalithi embi yemfarigezi ibonakale nakuvela amakonyani wesibili.
Lokha nawukhetha imetheriyali yokwenza ezinye iimfarigi, kuqakathekile ukukhetha iimfarigi ezikhula kuhe ezirhona nokubeletyha ezinye ezikhipha nenyama ehle.

Ukungondleki

Iimfarigi kungenzeka bona azikhuli kuhle ngebanga lokobana azidle ngokwaneleko, nanyana ukudla ezikudlako ngekwekhwalithi ephasi, nanyana azirhoni ukukugwinya kuhle nanyana kungebanga lokobana iimfarigi azidli ukudla okuzilungeleko ngokwaneleko.
Ukukhandela imiraro, bawa i-technician yenlwane nanyana i-dietician ikurhelebhe kobana utlame iprogramu yokupha iimfarigi ezincani ukudla ekuzozinikela izakhimzimba ezizitlhogako engabeni ezahlukahlukeneko zepilo yazo. Amaprogramu anjalo ahlala akhona endaweni yangekhenu kanye nendleko zemetheriyalii ehlaza.
Ukungezelela, utlhoga ukuqiniseka bona iimfarigi zakho zithola amanzi aneleko naziwatlhogako, nanyana kobana iimfarigi zidla ngaphandle nanyana zikhiqizelwa ngedlini na. Nange iimfarigi uzikhiqizela ngaphandle, kufanele zithole ukudla kokungezelela okuzokungezelela lokhu ezikudla emadlelweni. Abafuyi kufanele baqiniseke bona ifarigi enye nenye ithola ukudla ngokunciphisa iphaliswano nazidlako / zingaphangelani. Lokhu kungenziwa ngokobana uqiniseke bona zithola indawo eyaneleko nanyana zidlela endaweni ekuli.
Ukudla kufanele kuhlwengeke kubefretjhi, ngaphandle kokuletha ingozi yezepilo nakungasinjalo iimfarigi zizokubhala ukukudla.

Amapharasayidi

Amapharasayidi wangaphandle, afana ne-mange-iintwala, imikhaza kanye nempukani zingasilinga iimfarigi zenze bona ziqede iskhathi eside zilinga ukuzisusaa ngokuzinghwaya kunokobana zidle, ekungarholela ekutheni zingakhuli kuhle. Amapharasayidi wangaphakathi afana nembungu, nawo engenza bona zingakhuli kuhle.
Ukuhlwengeka endlini yokukhiqiza kungawaqotha amapharasayidi. Lokha isibaya singenwe mapharasayidi, zelaphe msinya ngendlela ekungarhonakala ngayo ukuwakhandeleni ekurhatjhekeleni kwezinye iimfarigi. Kuhle ukwelapha ukhandele amalwelwe emfarigini nange athoma endaweni yakho yokukhiqizela. Bawa i-technician yakho yenlwane nanyana udorhodere wakho wenlwane akuphe iinyeleliso.

Amalwelwe

©National Pork Board, USA
Ifarigi egulako nanyana engakathabi ngeze yarhalela ukudla. Njeke linga ukukhandela ukuqubuka kwamalwelwe ngokuwalapha msinya nakasathomako.

Ubujamo Bebhoduluko

I-Heat Stress inomthelela omumbi ekudleni kwemfarigi, lokha i-cold stroke irholela ekutheni iimfarigi zidle khulu kunekujwayelekileko zilinga ukuzifuthumeza. Njeke, ipha iimfarigi zakho ukudla okupholileko ukungezelele ngamaminerali ajamiselela izakhimzimba azilobe lokha nakutjhisa khulu.
Kufanele kulingwe ukukhandela iimfarigi ezincani, ekugodoleni, ngombana kuzokwenza bona zibanjwe malwelwe begodu zingakhuli kuhle.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana