iPhakhi yeNdzawolemanti iSimangaliso nekuBukeka kwe Ndluyangasense

Guca weNtsaba iTabor

©Roger de la Harpe
Lendzawo yeKukhuphukela kiyo iMziki yaboguca basebusuku ePhakhi ye iSimangaliso Indzawolemanti leyakhiwe njengentfo yekubuka kanye nendlela yekutfola kutsi kuhamba kanganani ngemkhumbi-longu U-wekutingela iCatalina squadron, lowabekwa lana ngesikhatsi sa WWII.
Labebakwenta nabageza sinyama muva kwakuyintfo levulekile kumahemuhemu, kepha namuhla labazamako bageza ngaphansi kwelibhakede esidvulini semhlabatsi ehlatsini ngemuva kwaguca, ibelendluyangasense ibekwe endzaweni lemfisha lengentasi kwangembili, ibuke lokululeka kwe St Lucia lenkhulu lengenisa emanti lamasha emfula. 'Ngekubuka' ngenca yekuba ligama lelibalulekile, ngoba litsi linesiyilo lesilula kanye nelubondza lwemhlanga kutindzawo letintsatfu, lendlela lekubukeka ngayo ngembili kuphazanyiswa kubuka kwakho kwekucabanga njekuphela.

Translated by Phindile Malotana