Ye iSimangaliso Wetland Iphaga ‘Loo with a View’

Indlu ye-Mount Tabor

©Roger de la Harpe
Indluyotjani ibizwa bona yi-Mziki Hiking Trails esephageni ye-Simangaliso ekuthomeni yakhiwa njengendlu yokugada siqhema egade sizuma ngeskepe se-Catalina egade sihlala lapha ngesikhathi se-WWII.
Ukobana gade bahlambelaphi ngeskhatheso siyazibuza, kodwana namhlanje kunamashowara ehlathini ngemva kwendlu yotjani, izindlu zokuphumela zona azisikude nazo zisepateni engaphambi kwayo, eqale ngehlangothini le- St. Lucia Estuary. Inamasenke alula kanye neboda elenziwe ngomgaba emahlangothini amathathu, kuhle kwamanikelela lapha.

Translated by Busisiwe Skhosana