Hedgehog

© Roger de la Harpe

Ligama

Hedgehog (Atelerix frontalis)

Kutiveta Kwayo

Ema Hedgehogs tilwane letincane letidla tilwanyana, tichazeka ngalobuso bato lobufisha lobucijile, imilayini yematsambo levale ngaseceleni nasemuva kwentela kutivikela kubatingeli. Budze benhloko nemtimba bungu 200mm kanye nemsila lomfisha lokala 20mm.

Kudla Kwayo

Ema hedgehogs adla tilwanyana letifana nemabhungane, tilwane letisatintfutfwane, tintsetse kanye nema slungs. Tingaphindze tidle emagundvwane lamancane, tinyoni letincane, emacandza kanye nemantjwele, ticoco kanye nelunwabu. Tiyakudla nalokumila etigangeni kanye netibhidvo nato tiyafakwa kulokudla. Atisito letitsembele emantini.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Sikhatsi sekuhlanganiswa sikhuliswa kusuka ku Imphala kuya kuMabasa. Bantfwababo bababancane emitfuntini yetilulu noma emigodzini levalwe ngemacembe lomile noma tibi. Sikhatsi sekumitsa sitsatsa emaviki lasihlanu kuya kulasitfupha bese labancane bavama kusuka kuyinye kuya kulayimfica. Lamancane ete tinwele futsi akaboni nakasandza kutalwa netindlebe tawo tisuke tivalekile.
Ngaphansi kwemtimba walencane lesandza kutalwa, ematsambo ayo ayabonakala. Ematsambo lahwayekile abonakala emuva kwelilanga futsi ematsambo ebantfwana abuyiselwa ngalawo alabadzala labasemkhatsini wemaviki lamane kuya kulasitfupha. Labancane balunyulwa nabanemaviki lasihlanu.

Kutiphatsa Kwayo

Ema Hedgehogs atsandza kuyaluka kusihlwa futsi ahlala awodvwa.

Indzawo Yekuhlala

Ema Hedghogs ahlala endzaweni levulekile lenetjani noma eveni lelinetigodvo. Titsatsa tindzawo tekuhlala letivulekile, kepha tibalekela indzawo lenekufutfumala.