Hedgehog
Ditlhong

© Roger de la Harpe

Leina

Ditlhong (Atelerix frontalis)

Ponala

Noko ke phoofolo e nnyane ya go ja dikhunkhwane e tsebiwa ka sefahlego, bokhutswane le mokokotlo wo bogale wa go apeša ka thoko le ka morago go išireletša fa dibata. Botelele ba mmele le hloga tša yona ke dimillimetere tše (20) le mosela wo mokhutwana wa go kala dimillimetere tše (200).

Dijo

Dinoko dija di dikhunkhwane tša go swana le beetles, termites, grasshoppers and slugs. Gape di swanetše go bolaya magotlo a ma mannyane, dinyonyane tše nnyane, matswiane, digwagwa le mekaditswane. Ka nako ye ngwe di na le go ja fungi le merogo. E fela ga di phela ka meetsi.

Pelego

Pelego e fihla dikgweding tša Oktobere le Aporele. Bana ba yona ba godišetswa ka gare ga mošaša wa segola goba masoba a go ba le methalo ya matlakala a go oma le matšhila. Nako ya go gola e tšea matšitši a go lekana le dibeke tše tlhano go fihla tše selela gomme litters e ya fapana go tloga ye nngwe go fihla senyane.
Bana ba yona ba belegwa ba hloka meriri e bile ga ba kgone go bona, mahlo a tswalegile. Ka t ase ga matlolo a tše nnyane mokokotlo wa bonagala. Mmala wa letlalo o tswelela morago ga letšatši le lenngwe gomme mekokotlo ya tše nnyane a fetolwa ka tša b aba golo morago ga dibeke tše nne goba tše selela morago ga pelego. Bana ba ganetšwa go rua go fihla dikgwedi tše tlhano.

Boitshwaro

Dinoko ke di phoofolo tše budutu.

Lefelo

Dinoko di pphela mafelong a go bulega a gona le bjang goba ao a nalego magogo. Di phela mafelo a go fapana e fela ga di rate mafelo go ba le (mesic habitats).