Hedgehog
Ugubudu

© Roger de la Harpe

Igama

Ugubudu (Atelerix frontalis)

Ukuvela Nokwakheka Kwakhe

Ugubudu silwanyana esimhlobo wamakhondlo, owakheke ngobuswana obuqale phambili kodwana obufitjhazana, unamasasa amancazana ambese woke amahlangothi womzimbayo ukwenzela ukuzivikela eenlwaneni eziyingozi kanye nemanabeni. Ihloko kanye nombizakhe unesilinganiso sobude obumamilimithara amakhulu amabili (200 mm) kanye nomsidlana omfitjhani wesilinganiso sobude esimilimitha amasumi amabili (20 mm).

Ukudla

Abogubudu baphila ngokudla iinunwana ezifaka hlangana ugedathuvi, umuhlwa, iintinjani, iintethe, kanye neemihlobohlobo yembungu. Kesinye isikhathi badla amakhondlwana amancani, amadzinyani weenyonyana ezincani, kanye namaqandazo, iinrhwarhwa kanye neembhadwa. Avamise ukudla amakhowe kanye neentjalo, kubonakala kwanga abakathembeli emanzini wezulu.

Ukuzala Nokukhulisa

Isikhathi sabo sokuzala siphakathi kwenyanga kaSewula kanye noSihlabantangana. Amadzinyanawo akhuliselwa esidlekeni nofana emgodini owakhiwa ngamakhambi omileko kanye neququ. Isikhathi sekambiso yokumitha sithatha iimveke ezihlanu ukuya kezisithandathu, bese zizale idzinyana linye ukuya kalithoba.
Amadzinyanazo azalwa anganamaboya begodu amehlo kanye neendlebe zisavalekile. Amadzinya athi asandukuzalwa bese kubonakale amatshwayo wamasasa amancani. Amasasa abonakala njengeenlonda athoma ukuvela ngemva kwelanga linye azelwe.
Ukukhula kwamasasawo atjhuguluka ngokuya ngokwengaba zawo zokukhula, kuthi amasasa esele aqinileko avela kuhle ngemva kweemveke ezine ukuya kezisithandathu zokuzalwa. Amadzinyani la aphuhliswa ukumunya ngemva kweemveke ezihlanu zobudala.

Ukuziphatha

Abogubudu bavamise ukukhamba khulu ebusuku ngamunye nofana ngokuhlukana.

Ikhaya labo

Abogubudu bathanda ukuhlala eendaweni ezinotjani obuvulekileko kanye nemahlathini. Bathanda ukuhlala eendaweni ezinengi ezingafaniko kodwana abathandi ukutholakala eendaweni ezande ngamanzi.