Turtles
Lifudvu Lwelwandle

© Roger de la Harpe

Ligama lemndeni lelatiwako

Lifudvu Lwelwandle (Sea turtles)

Letinye kulomndeni

Green turtle, Hawksbill turtle, Loggerhead turtle, Leatherback turtle (Lifudvu leliluhlata, Lifudvu leHawksbill, Lifudvu lenhloko legawulako, Lifudvu lesikhumba, Lifudvu leliluhlata)

Ligama lesayensi

Chelonioidea

Kutiveta

Lifudvu leliluhlata (Chelonia mydas): Lomtimba unemacala lamane elayinini linye kumbe ngakuyinye indzawo yelilayini lelisemkhatsini. Lamapulete akaweli eceleni. Imphumulo yimfisha, umlomo awugagobeki. Imigca yelilanga yenta imibhalo kulesigogo. Ingu 1,5m.
Lifudvu le Hawksbill (Eretmochelys imbricata): Timbili tinhlobo tesigogo letisemkhatsini wemehlo. Yindze, inemlomo lohhukako. Lesigogo lesivikela litsambo lelicijile kumaphetselo alo. Etukwesigogo inemacashata/emabhacabha. Ilimitha linye.
Lifudvu lesikhumba (Dermochelys coriacea): Emafudvu esikhumba sasemuva licembu lesine lelikhulu etilwaneni tengati lebandzako phindze asengotini lenkhulu. Akanato ematsambo latincwencwe (emapulete) lavala sigogo lesivikele ematsambo. Tigogo tawo tinkhulu, tilula/tiyashelela (atinawo emapulete) futsi tinesikhumba lesimnyama lesivale sigogo. Tinemaguludla lasikhombisa kulendzawo lengetulu. Kute lugalo kuncenye yemtimba walo. Lindze kakhulu, linetincenye temtimba letindze letincama. Ingu 2,5 ngemamitha.
Lifudvu lenhlokolegawulako (Caretta caretta): Inenhloko lebonakalako lenkhulu. Sigogo sinetincenye letisihlanu tesivikelo ngasemkhatsini welilayini. Sigogo sibovu losansundvu ngelibala. Timbili tindlela tetingalo kuncenye yemtimba. Ingaba ngu 1,2 ngelimitha.

Satiso setintfo

Umndeni we Chelonioidea lomkhulu ufaka imindeni lesihlanu lekusho kutsi mitsatfu yayo ayisaphili. Onkhe emafudvu aphefumula umoya. Tikwati kakhulu kubhukusha. Tiphumula noma tilala ngephansi kwemanti emahora lamanengi. Tinalokunguswayi enhloko kususa luswayi lolungena nekudla. Timphila iminyaka lemashumi lasiphohlongo. Tihlanganela elwandle, kepha titalela emacandza emhlabeni.
Emacandza langemakhulu lamabili latalelwa ngebuningi. Linye kuya kulasiphohlongo emabheshi latalelwa ngesikhatsi. Bulili bekuchobosela bukhonjwa kushisa kwesihlabatsi esilulwini. Kuchobosela kwenta indlela yako leya emuva elwandle. Ngu 0,2% lephilako ifike esigabeni sekukhula.

Kudla kwato

Tidla emantini langaba mamitha lamashumi lasihlanu. Tidla inyama phindze tidle tipontji letinengi, cnidarians, tilwane letilula, tilwane tasemantini, titjalo letimila emantini, titjalo netimfishi. Jellyfish ngutona titsandvwa ngema fudvu aselwandle. Emapulasitiki aphazamiseka njengemajellyfish phindze adliwe mafudvu, lephindze awabulale.

Kusakata

Tivela kuwo onkhe emalwandle lasemhlabeni, ngaphandle kwelwandle lwe Arctic.

Tilwane letatiwako

Lifudvu leliluhlata (Chelonia mydas)
Lifudvu le Hawksbill (Eretmochelys imbricata)
Lifudvu lesikhumba (Dermochelys coriacea)
Lifudvu lenhlokolegawulako (Caretta caretta)