Turtles
Dikhudu tša Lewatleng

© Roger de la Harpe

Leina la lapa la tlwaelo

Dikhudu tša lewatleng

Tše dingwe ka lapeng

Khudu ye tala, Khudu ya molomo wa ntšhu, Khudu ya hlogo ye kgoparara, Khudu ya mokokotlo wa mokgopa, Khudu ya ritlili ya olifi.

Leina la tša thutamahlale

Chelonioidea

Boitšhupo

Khudu ye tala: Mmele o na dipoleite tše nne ka mathokong tše ikemego ka tatelano ka thokong ya bogareng. Dipoleiti ga di fetelela ka pele. Sefena sa boripana, molomo ga se wa go swana le uku. Mokgwatatelano wa mahlasedi a letšatši kgapetleng. Go fihlela dimetara tše 1,5.
Khudu ya molomo wa ntšhu: Dipara tše pedi tša dikgapetla magareng ga mahlo. Molomo wo mo teletšana, wa go ukiwa. Kharapeisi e sebopego sa saga magomong. Mokgwatatelano wa go flekiwa kgapetleng ya godimo. Go fihlela metara ye1.
Khudu ya mokokotlo wa mokgopa: Khudu ya mokokotlo wa mokgopa ke segagbi sa bone se kgolo kudu gomme di kotsing kudu. Ga di na diskute tša marapo (dipoleiti) go khupetša kharapeisi. Bona dikgapetla tša tšona di dikgolo, tša boleta (ga go na dipoleiti) di na le letlalo le boso leo le khupetšago kgapetla. Mepopotlo ye šupa ye me teletšana ka sefahlegong sa bokagodimong. Ga go na lenala letsogong. Matsogo a ma telele kudu, a go lelefatšwa. Go fihlela dimetara tše 2,5.
Khudu ya hlogo ye kgoparara: Hlogo ye kgoparara ya go hlagelela kudu. Kgapetla e na le dipara tše hlano tša go tšhireletša ka mothalong wa ka bogare. Kgapetla ke ye bokhubedu-botsothwa ka mmala. Dipara tše pedi tša manala matsogo. Go fihlela dimetara tše 1, 2.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la botse la Chelonioidea le bopša ke 5 ya malapa yeo tše 3 di feditšwego. Dikhudu ka moka di hema moya. Ke baruthi ba maatla. Di ikhutša le go robala meetseng a ka fase diiri tše mmalwa. E na le kgeleswa ya letswai hlogong ye e tšewago ka go ganetša letswai le le ntšhi la go lewa le dijo. Sebaka sa bophelo ke mengwaga ye 80. Di gwela ka lewatleng, eupša di beela mae nageng.
Go fihla 200 mae a beelwa ka petšhe ye tee. 1-8 tša dipetšhe di beelwago nakong ya sehla se se rilego. Bong bja tše phaphašang bo laolwa ke thempheretšha ya sehlaba ka sehlageng. Tša go phaphaša di hwetša tsela ya tšona go boela lewatleng. 0.2 fela ke yona yeo e phelago go fihlela di gola ka botlalo.

Phepo

Di ja ka meetseng go fihlela dimetara tše 50. Ke baji ba nama le dibjalo le go ja tša go dipontšhe tša go fapafapana, dicnidarian, dikhrustašiene, dimoluskse, melameetseng, dibjalo le hlapi. Hlapi ya jeli (cnidarians) di mamoratwa wa dikhudu tša lewatleng. Mekotlana ya polasetiki gantšhi e phošwa bjalo ka dihlapi tša jeli gomme tša lewa ke dikhudu, tšeo gantšhi e di bolayago.

Phatlalatšo

E direga mawatleng ka moka a lefase, ntle le lewatleng la Akthiki.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Khudu ya mokokotlo wa mokgopa (Dermochelys coriacea)
Khudu yahlogo ye kgolo (Caretta caretta)