Turtles

© Roger de la Harpe

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sea turtles

Ezinye zakwabo emndenini

Green turtle, Hawksbill turtle, Loggerhead turtle, Leatherback turtle, Olive Ridley turtle

Igama lesayensi

Chelonioidea

Ikambiso Yokufanisa

I-Green turtle: Umzimbayo uneencenye ezine ezibumbeke njengesitja begodu zihlezi ngokulandelana kiwo wommabili amahlangothi wemida. Nokho ubukotlelo bayo abudluleli ngale kwehlangothi elinye. Inepumudlwana efitjhani, umlomo awukabumbeki njenge segere. Ineqephe lomzimbayo elihleleke kwemisebe yelanga. Ingakhula beyibe pheze yi-1.5m.
I-Hawksbill turtle: hlangana namehlo inamaqetjhana akhamba ngamabili. Inomlomo omude nobumbeke njenge segere. Iqephe layo lineeencenye ezibumbeke njengesarha. Iqephe layo linokuhleleka okwande ngamatshwayo. Ingakhula beyibe pheze yi-1m.
I-Leatherback turtle: mhlobo weenkghuru ezithatha ubujamo besine hlangana nemihlobo erhurhubako begodu ipilwazo isengozini yokungatjhabalala. Umzimbazo awunazo izakhiwo ezifana nezitja zokumbesa iqephe lazo. Iqephe lazo likhulu, libutjhelelezi begodu limbeswe sikhumba esinzima. Ubuso bazo bunemida elikhomba eyakhiwe ngokufana namazipho encenyeni ephezulu. Ayinawo amazipho eenyaweni. Ineenyawo ezide nezilulekileko. Ingakhula beyibe pheze 2,5m.
I-Loggerhead turtle: Inehloko ebonakala khudlwana. Iqephe layo lineenhlangu ezihlanu ezilimbesileko magega nemida eseqepheni. Iqephe layo linombala obovu okuvangeke ngozotho. Inamazipho akhamba ngamabili enyaweni ngalinye. Ingakhula beyibe pheze 1,2m.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni omkhulu wama-Chelonioidea wakhiwe mindeni emihlanu kuthi emithathu yakhona seyatjhabalala. Yoke imihlobazo iphefumula umoya. Zimhlobo ophuma phambili ngokuthaya. Ziphumula nofana zilalae ngaphasi kwamanzi ama-awara ambalwa. Zinedlala elinetswayana ehlokwazo nelisebenza ukuphungula ubunengi betswayi ezilithola nazidlako. Ziphila isikhathi esingaba minyaka ematjhumi abunane. Zihlanganela ukumithisana elwandle, kodwana zibekelela amaqandazo ebaleni lesanda.
Zibekela amaqanda angaba ma-200 esithukghwaneni sinye. Zibekela iinthukhgu ezingabalelwa ukusuka kesisodwa ukuya kezibunane ngokwesikhathi sonyaka. Ubulili bamadzinyanazo bukhethwa bunjalo bomtjhiso wesanda esidlekeni. Amadzinyana azenzela yawo indlela yokubuyela emalwandle. Madzinyana angaba maphesende ali-0,2 % akghona ukusinda bekabe madala.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ngemanzini ukuyela lapho kutjhingela ngamamitha amatjhuni amahlanu. Zimhlobo odla koke ngokungakhethi begodu zidla nemihlobohlobo yeemilo, iinlwanyana zangemanzini. Okufaka hlangana ama-sponges, cnidarians, molluscs, crustaceans, algae, iimilo kanye neemfesi.
Zizwana nokudla khulu imihlobo yeemfesi ezibizwa ngama-Jellyfish (cnidarians). Iitjhwaratjhwara zivame ukuphazamisa iinlwanezi ziqabange bonyana mhlobazo weemfesi eziwuthandako, nekuvamise bonyana zigcine ngokufa ngemva kokuzidla.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba zombelele ngaphandle kwe-Arctic ocean.

Imihlobazo ejayelekileko

Green turtle - Chelonia mydas
Hawksbill turtle - Eretmochelys imbricata
Leatherback turtle - Dermochelys coriacea
Loggerhead turtle - Caretta caretta