Guitarfish
Imfishi yeligitali

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Imfishi yeligitali

Ligama lelinye lelatiwako

Wedgefish, Shovelnose shark (Imfishi lesidudla lencane ekugcineni, Shaka wemphumulo lelifosholo)

Ligama lesayensi

Rhinobatidae

Linani

Ingangemamitha lamatsatfu.

Kutiveta

Yindze, ipatalele, inenhloko yemakona lamatsatfu nemphumulo lencama leyindingilizi. Inemtimba lomudze loncama nemsila lomkhulu locinile lonematsambo. Linani lematsambo lasemuva noma etulu liyafana. Inelibala lelimnyama, ngalesinye sikhatsi inemacashata/cabhacaha ngetulu. Inesisu lesimhlophe.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Rhinobatidae ufaka tinhlobo letisikhombisa kanye nemacembu lamashumi lamane nesihlanu. Tibhalwe kutsi tiyatsikametwa. Umlomo, imphumulo kanye nencenye yemtimba lapho imfishi iphefumulo ngako kungephansi, nemehlo kanye netimbombo letisetulu. Ematinyo mancane, asidudla kanye nendledlana lesemihlatsini yomibili. Ngalesinye sikhatsi titfolwa emachibini saline. Titsandza lapho kuvuleke khona. letincane titalwa setivele tikhulile ngalokugcwele. Tingatala lamancane lalishumi ngeliningi.

Kudla kwato

Tidla tilwanyana letite imigogodla letiphila ngetulu kwemanti, tilwane temitimba lelula kanye netimfishi letincane.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye netindzawo letishisako letikumhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Bowmouth guitarfish - Rhina ancylostoma
Giant guitarfish - Rhynchobatus djiddensis
White-spotted guitarfish - Rhinobatos punctifer