Guitarfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Guitarfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Wedgefish, Shovelnose shark

Igama lesayensi

Rhinobatidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe mamitha amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inehloko ede, epataleleko, eyakheke yaba zizincantathu (triangular) kuthi ipumulwayo ibematsikana begodu irondo. Inomzimba omude kanye nomsila osisitho sokuthaya odege. Isitho sayo sokuthaya sangemhlana sincani. Inombala omnyama, kesinye isikhathi iba namacatjhazana phezulukuthi emathunjini ibemhlophe.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Rhinobatidae wakhiwa mikhakhawo elikhomba kanye nemihlobazo ematjhumi amane nekhomba. Zirhenyiswe njengomhlobo ongakakhululeki khulu. Umlomo, ipumulo kanye nentunjana eziphefumula ngayo zitholakala ngaphasi, kuthi amehlo nesitho ezifuthela ngaso zibe phezulu.
Inamazinywana amancani, abukhali begodu imihlathayo yakheke njengebala elindlelwe ngeentina. Kesinye isikhathi zitholakala emanzini anetswayi. Amadzinyanazo ziwazala sele aphila begodu athuthuke ngokwaneleko, ngokuba mhlobo oqoqoselela ngendeni. Zikghona ukuzala amadzinyana angaba litjhumi.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngeenlwanyana zomhlobo onganamgogodlha ezitholakala phasi esithomeni samanzi. Zidla iinfesana ezincani kanye nama-molluscs.

UKUSABALALA KWAZO

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Bowmouth guitarfish - Rhina ancylostoma
Giant guitarfish - Rhynchobatus djiddensis
White-spotted guitarfish - Rhinobatos punctifer