Fusiliers

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Fusiliers

Ligama lesayensi

Caesionidae

Linani

Ingemashumi lasitfupha emasentimitha, bese silingasino sengemashumi lamatsatfu emasentimitha.

Kutiveta

Isandingilizi, imisekwentfo lendze, umtimba wato ucondzile, uyangekuncipha ngasekugcineni (fusiform). Umsila wayo uyahhuka kakhulu. Imisila ngalesinye sikhatsi ibanelibala lelehlukile noma licashata kuwo. Ivame kubangusiliva loluhlata sasibhakabhaka lonelibala lelimtfubi noma emalayini laluhlata sasibhakabhaka. Ngalesinye sikhatsi imunyama kulesisila.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Caesionidae ufaka tinhlobo letine kanye nemacembu lamashumi lamabili. Tihlobene kakhulu netimfishi letibovu, kepha tijwayele kudla tilwane letincane letindanda emantini letinemihlatsi lekhulako (can extend). Tidla ngemacembu lamakhulu ematjeni asemantini etindzaweni letinetilwanyana letindanda emantini. Titfolwa emantini lavulekile njengaselwandle noma emifuleni.

Kudla kwato

Tidla tilwanyana letincane letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/kubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Neon fusilier - Pterocaesio tile
Blue and gold fusilier - Caesio caerulaureu
Twinstripe fusilier - Pterocaesio marri