Fusiliers

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Fusiliers

Igama lesayensi

Caesionidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi asithandathu, zikhona ezincani ezimasenthimitha amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba orondo, obumbeke waba namahlangothi amabili aziimpenda begodu inemida ehlelekileko, ukuya esiphethweni sawo uyarhunyela. Inomsila obanzi nowakheke njenge rofogo. Kesinye isikhathi umsilayo uba nemida yemibala ohlukileko nofana amacatjhazana phezukwawo. Kanengi ibanombala osiliva okuvangeke ngohlaza sasibhakabhaka nofana imida ehlaza, kesinye isikhathi ibanomsila onzima.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Caesionidae wakhiwe mikhakhawo emine kanye nemihlobawo ematjhumi amabili. Zihlobene khulu nomhlobo obizwa nge-snappers, kodwana zaziwa ngokudla ama-plankton ngemihlathazo ekghona ukululeka. Zidla zimhlambi omkhulu hlangana neemilo zangaphakathi kwelwandle lapho kwande khona ama-plankton. Zimhlobo obekelelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Neon fusilier - Pterocaesio tile
Blue and gold fusilier - Caesio caerulaureu
Twinstripe fusilier - Pterocaesio marri