Caracal

© Nigel J Dennis

Ligama

Caracal (Felis caracal)

Kubukeka Kwato

Likati lelikhulu lelibovana longatsi unsundvu leli netindlebe letimnyama, Lelisa creamy ngephansi kwe sisu nemubala losaphuti lonyamalalako longemacashata, kanye nemilente lemidze. Lobuso balelikati bunemudvwebo lomuhle. Lesi silwane kufuna sibitwe njengelikati lelihle kunawo onkhe emakati lakhona emhlabeni. Le Caracal nayihamba ihambe ngesizotsa nangekutiva lokunemandla. Ingungcongcoshe ngekugibela tihlahla phindze libhace etihlahleni. Kuba nelibala lelimnyama noma onkhe ema Caracal lamnyama abikiwe.

Kudla Kwawo

Ngesikhatsi sekutingela, iCaracal iyaluka kusihlwa,kepha iphindze isebentise emahora ekushona kwelilanga kufuna letinye tilwane. Tintfo letenteka emini setibukiwe, ikakhulu ekutingelweni kwetinyoni. Ngebukhulu bayo le Caracal icinile futsi inelitubane, kanye futsi nekutsatsa tilwane letincane letifana ne Jerboas, ligundvwane lemhlabatsi, Ground Squirrel kanye ne Rock Hyarax, inagaphindze iwise iReedbuck lenkhulu kanye ne Duiker. Lelikati liyakwati, kusuka endleleni lelihleti ngayo, Kubeka ema metres lamane kuya kulasihlanu emoyeni lebe lisebentisa tinyawo tangemuva leticinile nebantfwana. Enta loku uma afuna kubamba tinyoni letindizako emoyeni.

Kwentiwa

Ngetindlela talo letinengi le Caracal ayinaso sikhatsi sekuhlanganiswa bese icaracal yesifazane iyavama kuhlangana newesilisa lamatsatfu. Sikali sebantfwana sihlukana emkhatsini walinye kuya kulasitfupha emakati lamancane, latalwa emva kwesikhatsi lesimalanga lamashumi lasikhombisa nesiphohlong. Lamakati lamancane angeteka sisindvo njalo ngelilanga lengema grams lamashumi lamabili nakunye noma kunjalo tifika esigabeni sekukhula nakalishumi nesitfupha kuya eshumini nesiphohlong setinyanga ngebudzala futsi avama kukhululeka naseka nelishumi nakubili ngetinyanga.

Kutiphatsa Kwawo

Le Caracal iphitsitela ebusuku kakhulu, isilwane lesifihlako, itsandza kuhlala yodvwa kantsi futsi iyingoti. Ngenca yekutingelwa ngengesilwane lesiluhlupho kubalimi, iCaracal ijike yaba likhuni kakhulu kantsi nekubona yinye kulukhunyana.

Habitat

Lelikati litfolakala etindzaweni letomile nase mahlatsini, etigodzini kanye netindzawo letisentsabeni letinemahlashana, lapho yatiwa ngekuhlala endzaweni lephakeme ngekuba ngema metres latinkhulungwane letintsatfu. Njengalamanye emakati latfolwa emahlandzeni lomile, lecaracal ingakhona kuphila sikhatsi lesidze ngaphandle kwemanti, esikhundleni kutfola tidzingo tayo.

Lapho Titfolakala Khona

Ibonakala eNingizimu Afrika, itsandza tindzawo letivulekile letisemahlatsini kanye nematje lasetinsabeni.

Luhla Lolumcoka

Sisindvo (Sifazane): Lishumi nakunye kg
Sisindvo (Silisa): Lishumi nesihlanu kg
Budze (Sifazane): Likhulu lemashumi nemfica ngema cm
Budze (Silisa): Likhulu nelishumi nesikhombisa ngema cm
Sikhatsi sekukhula kwemntfwana: Likhulu nelishumi nesikhombisa
Inombolo yalabancane: Babili kuya kulabane (ngalesinye sikhatsi basihlanu)
Order: Carnivora
Umndeni: Felidae

Kwakhiwa

Babili kuya kulabane (bavame kubasihlanu) bantfwana labatalwako ngenyanga yeMphala kuya enyangeni yeNdlovu ngemuva kwekumitsa sikhatsi lesitinyanga letimbili noma kuya ngetulu.

Spoor Description

Kunalawo lamancane ngemtimba, tinyatselo te Caracal tivulekile nalomdvwebo longephambili etinyaweni lonenyamana umcoka.