Caracal
Intwane

© Nigel J Dennis

Igama

Intwane (Felis caracal)

Ukuvela nokwakheka kwayo

Lo mhlobo omkhulu womndeni wabokatsu onombala obovu oqarhwe ngombala ozotho, ineendlebe ezide ezinzima ezinamarikiriki esiphethweni sazo, kuthi ngaphasi ibenamabala athanda ukufana nelamune kunye nemilenze emide. Inobuso obakheke kuhle begodu ifanelwa kuthathwa njengomhlobo wabokatsu omuhle khulu umhlaba woke. Yaziwa njengosiyazi naziza ekukhweleni umuthi begodu kulapho ivame ukuphephela khona, nayikhambako igadanga ngethando nangokukhombisa ukuzithemba. Kukhe kwabikwa eminye imihlobo yentwane enzima ngombala.

Ukudla nofana idayethi

Iphila khulu ngokuzuma ebusuku kodwana kesinye isikhathi isebenzisa isikhathi sokutjhinga kwelanga ukuzuma ukudla kwayo, ikhe ibonwe izuma emini khulukhulu nayizuma iinyoni. Nawuqala ubukhulu bayo ibonakala iyikhulu kulu, kodwana imsinya khulu nayisahlela imihlobohlobo yamakhondlo, iimbila, ama-squirells begodu injalo nje ikghona ukubulala inyamazana ekulu (iqina) i-Reedbuck kanye neempunzi. Intwane inekghono lokuthi ihlezi yeqele phezulu okungaba libanga elingaba mamithara abalelwa kamane ukya kamahlanu (4-5m) ngokusebenzisa umgogodhlayo olula nonamandla kunye namanye amalungu womzimbayo.

Ukukhulisa nokuzala

Emndenini weentwane azinaso isikhathi esisodwa lapho zijarhana bezizale khona, kodwana intwnane esikazi ivame ukujarhwa ziintwane eziduna ezingaba zintathu. Ikambiso yokumitha kwazo ingathatha amalanga amasumi alikhomba nobunane (78 days), bese zizale abokatswana abangaba munye ukuya kabasithandathu. Abokatswana bentwane bazuza ubudisa nofana ubukhulu bomzima obungalinganiselwa emagremuni amasumi amabili nanye (21 g) ilanga nelanga, nanyana ubudala nokuvuthwa kwazo kuba ngesikhathi zihlangaisa iinyanga ezilisumi nobunane ukuya kezilisumi nethoba, kodwana lokha nazihlanganisa iinyanga ezilisumi nambili zithoma ukuzijamela nokuzilawula.

Ukuziphatha

Intwane isilwani esikhamba khulu ngomnyama, ithanda ukuzifihla, imukhamba yodwa begodu inenturhu. Ngebanga lokuthi abalimi bayizuma njengesilwani esimraro, kunzima ukuyithola nokuyifanisa nofana ukuyibona eendaweni ezinengi.

Indawo yokuhlala/Isikhundla

Umhlobo lo kakatsu utholaka khulu endwaweni enotjani obomileko kunye nemahlathini, endaweni ewenileko, emphandeni zemadwaleni weentaba lapho yaziwa ngokuthi ihlala endaweni ephakeme ngamamithara aziinkulungwane ezintathu (3000 m). Njengabanye abokatsu abatholakala eendaweni ezomileko, ezingana zulu nalapho ekufana nerhalawumba lendawo, ikghona ukuhlala isikahthi eside khulu ingaseli amanzi kunalokho ikhetha ukususa ukomma ngamanzana ewathola eenlwanini ezibulalela ukuzidla.

Lapho zitholakala khona

Kuyezeka bona zitholakale kiwo woke amahlangothi weSewula Afrika, begodu zithanda iidawo ezivulekileko, emahlathini, eenkhothini, emadwaleni neentabeni.

Iimbalobalo e

Isilinganiso sobudisi (besikazi): 11 kg
Isilinganiso sobudisi (beduna): 15 kg
Isilinganiso sobude (besikazi): 109 cm
Isilinganiso sobude (beduna): 117 cm
Isikhathi sekambiso yokumitha: 117 cm
Isibalo samadzinyani/ sabokatswana: 2 - 4 (sometimes 5)
Umhlobo wazo: Carnivora (Zindla inyama kwaphela)
Umndenazo: Felidae (mndenabokatsu)

Ukukhulisa nokuzala

Zizala kabili ukuya emahlandleni amane, (kesinye isikhathi amahlandla amahlanu) abokatswana bazalwa phakathi kwenyanga kaSewula noNtaka, ngemva kwesikathi sokumitha esiziinyanga embili.

Ihlathulo ngemitlhalazo

Naziqathaniswa nalezo zemibala efana neyeengwe, imitlhala yentwane mikhulu inabile begodu ibonakala khulu emaphakathi wenyawo zayo.