Caracal

© Nigel J Dennis

Leina

Caracal (Felis caracal)

Ponalo

Katse ye kgolo ya mmala botsothwa bjo bo sehla, e na le ditsebe tše diso tša go ba le boya bjo boso, mmala wa mpa ya yona o bjalo ka maswi gomme e na le mabala a go sehlafala a namune le maoto a matelele. Sefahlego se na le matšhwao a bose. Phoofolo ye, e swanela go tšewa bjalo ka ye nngwe ya dikatse tše di bose kudu lefaseng. Caracal e sepela ka bokgogomošo e bile e ne maikutlo a go ipela ka maatla. Ke setsibe mo go nameleng le go tšea polokego mehlareng. Ye Melanistic goba Caracal ye boso mmele kamoka le tšona di setše di begilwe.

Dijo

Ka go tsoma, Caracal gantšhi e tsoma bošego, eupša gape e tla šomiša diiri tša mathapama go nyaka motšwasehlabelo wa yona. Modiro wa yona wa mosagare o kile wa bonwa, kudukudu mo go tsomeng dinonyana. Ka bogolo bja yona, Caracal e maatla e bile e lebelo, gomme gape le go tšea ditšwasehlabelo tše nnyane bjalo ka Magotlo a leganata, Magotlo a molaba le setlhora sa melete le Legotlo la matlapa, gape e ka kgona go wiša Tholo ya lehlaka ye kgolwane le phuti ya Duiker. Katse ye e kgona, e dutše fase, go tlola dimetara tše 4 go ya go 5 mo moyeng ka go šomiša maoto dirope le matsogo a yona a morago a maatla. E dira se go swara nonyana ya go fofa yeo e bego motšwasehlabelo go tšwa moyeng.

Pelegišo

Mo tikologong tša yona tše ntšhi Caral ga e na sehla seo se beilwego sa tswalo gomme ya tshadi e kgona go goela le dipoo tša go fihla go tše tharo. Nomoro ya tswalo e fapana bogareng bja dikatsana tše ye 1 go ya go 6, tse di tswalwang ka morago ga nako ya go duša ye ka bago matšatši a 78. Dikatsana di ka bona boima bja dikilograma tše 21 ka letšatši gomme di ba di godile ka dikgwedi tša go ba 16 go ya go 18, di ikemela ka noši gantšhi go tloga ka dikgwedi tše 12.

Boiswaro

Gantšhi Caracal e sepela bošego e rata go nna mo sephiring e le noši, gape ke phoofolo ye e bogale. Ka lebaka la gore e tsomiwa bjalo ka phoofolo ya go tshwenya ke balemirui, Caracal ke lebaka le go lego bothata go e bona.

Madulo hlago

Katse ye e hwetšwa mo mašokeng a omilego, le mo dibakeng tša dihlare, mafelong a dihlašana le mo tikologong tša go ba makgwakgwa dithabeng, mo dikarolong tša go tsebega e kgona go phela godimo go fihla go dimetara tše 3000. Bjalo ka dikatse tše dingwe di hwetšwa mo mafelong a omilego, a go hloka pula, goba mafelong a nyakilego go ba leganata. Caracal e ka phela sebaka se se telele ntle le meets, sebakeng sa ona, o tla ja motšwasetlhabelo gomme ya humana meetse ka mpeng ya yona.

Moo di hwetšwago gona

Di hwetšwa mo Aforika Borwa ka bophara, e rata mafelo a bulegilego ka mašokeng a mehlare gammogo le mafelong a matlapa, mebotong.

Dipalopalo tša bohlokwa

Boima (tshadi): dikilograma tše 11
Boima (poo): dikilograma tše 15
Botelele (tshadi): disentimetara tše 109
Botelele (poo): disentimetara tše 117
Nako ya go duša: disentimetara tše 117 (matšatši a 78)
Nomoro ya tše nnyane: 2 - 4 (nako tse dingwe 5)
Tolamo: Carnivora
Lelapa: Felidae

Tswadišo

2 - 4 (nako tse dingwe 5) tše nnyane di tswalwa go tloga go Diphalane go ya Hlakola ka morago ga nako ya go duša ya dikgwedi tše ka bago 2.

Tlhalošo mohlala

Ge o e bapiša le Serval, mohlala wa Caracal o sephara, gomme sebaka sag are ga menwana ya ka pele go bonala kudu ge e gatile.