Black Mamba
Imamba Lemnyama

© Roger de la Harpe

Ligama

Imamba Lemnyama, Leyatiwako noma Imamba yemlomo lomnyama [Dendroaspis polylepis]

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi - Reptilia
Kucondzisa - Squamata
Umndeni - Elipidae
Budze Lensikati - Tinkhulungwane letimbili emakhulu lasihlanu nemashumi lamatsatfu ema m.
Budze Letindvuna - Tinkhulungwane letimbili emakhulu lamatsatfu nemashumi lamatsatfu ema mm.

Inchazelo

Imamba lemnyama yinyoka lenkhulu, lendze lepatalele, inhloko lemise kwelibhokisi kanye netigogo letishelelako. Limuva layo lifana nalelisamphunga kuya kuluhlata losansundvu, kepha ayisiko mnyama kahle; lesisu sayo simphunga losaluhlata lohhwabile, ngalesinye sikhatsi inemabala lamnyama, bese nimilayini emlonyeni imunyama.

Kusakateka kwato

Timamba letimnyama titfolwa etindzaweni letisenyakatfo letisesigodzini (letingekho emahlandzeni), kuchubekela eningizimu kuya eligwini lwaseKwa-Zulu Natal kuya eport St. Johns kanye nakuletinye tindzawo, nase Senegal nase Somalia.

Kwakhiwa

Lishumi nakubili kuya eshumini nesikhombisa emacandza latalelwako etilulwini temuhlwa, nakulokunye. Wona aphuma emva kwemalanga lamashumi lasiphohlongo kuya kumashumi layimfica; kukhula kwenteka ngesikhatsi lesifisha, iMamba lemnyama ingafika ebudzeni lobutinkhulungwane letimashumi lamabili ngema mm emnyakeni wayo wekucala.

Phoyizini

Lophoyizini ihlasela tincenye temtimba kanye netincenye tenhlitiyo, kukhuphukela kusuka ekhulwini kuya kumakhulu lamane emga mg; lishumi kuya eshumini nesihlanu ngema mg tifile ebantfwini.

Kudla kwato

Timamba letimnyama tidla tinyoni letisakhulisa timphiko kanye netilwane letincane letinjengemagundvwane nema dassies.